Public Training : เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

31 มกราคม 2566

หลักการและเหตุผล

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าCycle countและการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้าทำให้กระทบยอดไม่ทัน

 

หลักสูตร "เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ" จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

Ø ทราบถึงการปฏิบัติ และระบบงานคลังสินค้า

Ø ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ Cycle countและการตรวจนับประจำปี

Ø ทราบถึงการจัดทำ layoutเพื่อเตรียมการก่อนการตรวจนับ และการจัดแบ่งทีม

Ø ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเตรียมเอกสารและการประสานงาน

Ø ทราบถึงรูปแบบการนับ และปัญหาที่พบ

Ø ทราบถึงการตรวจนับร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

Ø ทราบถึงการตรวจนับสินค้ากรณีต่างๆ เช่น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์

Ø วิธีการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ

Ø บทลงโทษกรณีที่สินค้าไม่ครบหรือสูญหาย

Ø ทราบถึงการนำKPIเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

Ø การสื่อสารและทำงานเป็นทีมในการตรวจนับ

 

ระยะเวลาฝึกอบรม :  หลักสูตร  1 วัน  (6 ชั่วโมง)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

-  ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

-   กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

-   การจัดทำlayoutในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำCycle count

-   การกำหนดวันตรวจนับสินค้าประจำปี และcycle count

-   ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle countและผู้ร่วมตรวจนับ

-    รูปแบบการตรวจนับ cycle count

Ø นับแบบรายเดือน

Ø นับแบบรายวัน

Ø นับแบบรายสัปดาห์

Ø นับสินค้าที่เคลื่อนไหวแบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน

-    การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ

-   การกำหนดวันในการตรวจนับ

-    ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา

Ø ทุก3 เดือน

Ø ปีละ2 ครั้ง

Ø ปีละ1 ครั้ง

-   ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี

-   การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์

-   การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

-   การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด

-   การจัดสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม

-   สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ

-    แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย

-    การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ

 

วิธีการฝึกอบรม   เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม - ตอบ

 

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 มกราคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 51 ครั้ง