Public Training : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

20 ธันวาคม 2565

บทนำ

การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนขององค์กรด้วยเช่นกัน  การจัดซื้อที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพจะทำให้องค์กรสามารถใช้โอกาสและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การลดต้นทุน แต่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดความเสี่ยงในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมกับสร้างความเป็นเลิศด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติของงานจัดซื้อ ในอันที่จะสามารถก่อให้เกิดศักยภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

2.     เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

3.     เพื่อให้สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:ความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ

·         หลักการพื้นฐานของการบริหารงานจัดซื้อ

·         บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ

บทที่2:แนวทางปฏิบัติ การเสริมสร้างศักยภาพในงานจัดซื้อ

·         การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·         การวางแผนดำเนินการของงานจัดซื้อ

·         การสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ

·         การกำหนดดัชนีชี้วัดผล และประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บทที่3:ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirementในงานจัดซื้อ

·         คำศัพท์ และคำจำกัดความในระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

·         การคัดเลือก การประเมินผู้ส่งมอบรายใหม่

·         การขึ้นทะเบียนผู้ส่งมอบ

·         การตรวจวัด การตรวจติดตาม และการประเมินผู้ส่งมอบรายปัจจุบัน

·         การตรวจเยี่ยมผู้ส่งมอบ

·         การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจติดตามภายใน

·         การจัดทำรายงานของงานจัดซื้อเพื่อรองรับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

·         สิ่งจำเป็นของงานจัดซื้อที่ควรรับหลังจากการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

บทที่4:การจัดทำระบบเอกสาร Documentation Systemในงานจัดซื้อ

·         ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำระบบเอกสาร

·         ประเภทของเอกสารในงานจัดซื้อ ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·         การจัดทำเอกสารคุณภาพและการควบคุมเอกสารในงานจัดซื้อ

บทที่5:การสร้างผลกำไร + จุดแข็ง + ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

·         จะสร้างผลกำไรจากงานจัดซื้อได้อย่างไร

·         เทคนิคการลดต้นทุนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

·         จุดแข็งของงานจัดซื้ออยู่ที่ไหน

·        เทคนิคการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจจากงานจัดซื้อ

บทที่6:โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวให้ทันด้วยการจัดซื้อยุค4.0

·         การบริหารงานจัดซื้อด้วยการใช้ประโยชน์จากIT

·         การใช้โซเชียลในงานจัดซื้ออย่างมีศักยภาพสูงสุด

·         การจัดซื้ออย่างทันสมัยในยุคออนไลน์เฟื่องฟู

·         การบริหารงานจัดซื้อของธุรกิจSMEในยุค4.0

 

วิธีการฝึกอบรม

1.     บรรยายเนื้อหาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และตัวอย่างประกอบ

2.      ฝึกปฏิบัติworkshopเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 183 ครั้ง