Public Training : หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)

19 เมษายน 2567

หลักการและเหตุผล

จากปัญหางานในองค์กรที่ต้องการหัวหน้างานที่มีเก่งและดี ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถในการจัดการงานและคนในเวลาเดียวกัน ปัญหาส่วนใหญ่ในองค์กรคือ เรามีความคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน แต่ขาดเรื่องการจัดการ การบริหาร พัฒนาคน รวมถึงการสอนงานและให้ความปรึกษา ซึ่งเป็นทักษะที่หัวหน้าต้องมีในการทำงาน

           

หลักสูตร "หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)"มุ่งเน้นพัฒนาmindsetทักษะด้านการจัดการงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าถึงมิติการเป็นหัวหน้าแบบมืออาชีพ สู่การเป็นผู้นำองค์กรโดยแท้จริง

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม      

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปรับMindsetให้เข้าการเป็นหัวหน้าที่ต้องจัดการมงานลาบริหารคนให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการจัดการงานระดับหัวหน้างาน เรื่องการวางแผนงาน การควบคุมงาน การติดตามผล การประเมินผลงาน ให้ได้เข้าใจจนมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการบริหารคนโดยเข้าใจลักษณะลูกน้องแต่คนจนสามารถบริหารจัดการ ในการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้ออบรม

1. Mindsetหัวหน้างานมืออาชีพ

·        Mindsetหัวหน้างานควรเป็นอย่างไร

·       การเข้าถึงปัญหาแห่งการจัดการงานมีอะไรบ้าง

·       การเข้าถึงปัญหาแห่งการจัดการลูกน้อง

·       แนวทางในการจัดการของระดับหัวหน้างาน

·       บทบาทหัวหน้างานและผู้นำทีมประสิทธิภาพ

·       คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

WORKSHOPการเข้าถึงความเป็นหัวหน้างาน

2.การบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

·       เทคนิคการใช้SWOT analysis

·       แนวทางการบริหารงาน (PDCA) PLAN DO CHECK ACT

·       จิตวิทยาและเทคนิคการควบคุมงานระดับหัวหน้างาน

WORKSHOPการจัดการงานโดยPDCA

3.การบริหารจัดการลูกน้องให้ได้ทั้งงานและใจ

·       แนวทางเทคนิคการเปิดใจลูกน้องให้ลุกน้องยอมรับ

·       บุคลิกภาพลูกน้อง9ประเภทในการใช้งาน

·       เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงาน

WORKSHOPการใช้คนให้ตรงกับงาน

4.แนวทางการบริหารทีมงาน (TEAMWORK)

·       แนวทางการสร้างทีมประสิทธิภาพ

·        Mindsetหัวหน้างานในการมัดใจคนในทีม

WORKSHOPการจัดการความแตกต่าง

 

ระยะเวลา :  หลักสูตร1 วัน  (6 ชั่วโมง)

 

เทคนิคการฝึกอบรม

o  การบรรยาย

o  เกม กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการนำเสนอผลงานกลุ่ม

o  การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย   พนักงานระดับหัวหน้างาน

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

โรงแรมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 เมษายน 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 062-3155283, 02-1579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 29 ครั้ง