Public Training : การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

27 ตุลาคม 2566

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

การสื่อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด ย่อมมีวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือมุ่งหวังให้สิ่งที่เราสื่อสารออกไปมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อ โดยที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ด้วยความประทับใจ อันนำมาซึ่งผลสำเร็จในการสื่อสารแต่ละครั้ง

        

ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่พยายามสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทั้งคัดสรรหาบุคคลที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วมาร่วมงาน และส่งเสริมบุคลการภายใน ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพราะหากองค์กรใดขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว ก็อาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านภาพลักษณ์และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างน่าเสียดาย

        

การเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษและการสนทนาเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรเน้นย้ำให้บุคลากรฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและนำพาให้องค์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการเขียนประโยคเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้อบรมได้ทบทวนและฝึกการเขียนและการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตามที่เจ้าของภาษาใช้งานจริง

3.เพื่อลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับองค์กรต่างชาติต่างๆ และสร้างเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

4.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

5.เพื่อสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติที่มีความคิดและการใช้ชีวิตแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยอย่างสิ้นเชิง และสามารถลดปัญหาการสื่อสารและสร้างความประทับใจให้กับผู้ติดต่อ

6.ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริงทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1.ทบทวนความรู้หลักการเขียนและการสนทนาภาษาอังกฤษตามหลักแกรมมาร์เบื้องต้น

2.ฝึกการใช้แกรมมาร์ในการเขียนเพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูด

3.เรียนรู้โครงสร้างประโยคตั้งแต่เบื้องต้นPart Of Speech

4. Tensesที่จำเป็นในการพูดและการเขียนมากที่สุด

5.การทบทวนการใช้ประโยคSubject + Verb Agreementsที่ลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดทั้งงานเขียนและการพูด

6.เทคนิค วิธีการเขียนemailอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวัง และ สำนวนที่ไม่ควรใช้ในการเขียนemailเชิงธุรกิจ

7.การฝึกการออกเสียงการสนทนาแบบNative SpeakersและตรงตามหลักLinguistics พร้อมตัวอย่างประโยคที่มักออกเสียงผิด

8.ตัวอย่างประโยคและสำนวนที่ใช้ในการพูดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมเทคนิคการใช้

9.ฝึกการออกเสียงประโยคที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความมั่นใจและอย่างมืออาชีพ

10.ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มทำWork shopฝึกการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ จริงด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนส่งอีเมล

 

วิธีการฝึกอบรม 

ทำความเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเทคนิควิธีการในกระบวนการปฏิบัติจริง ฝึกฝนและทำแบบทดสอบร่วมกัน จนผ่านการทดสอบ

 

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์

 

โรงแรมRembrandt Hotel Bangkokสุขุมวิท ซอย18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 ตุลาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 502 ครั้ง