Public Training : ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ (Process capability index)

10 ตุลาคม 2566

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการถือเป็นเรื่องใหญ่ในทุก ๆ กระบวรการของการผลิตสินค้าหรือบริการแต่สิ่งที่เน้นมากที่สุดที่เราต้องตระหนักตลอดเวลาและต้องให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพด้านการควบคุมกระบวนการผลิตนั้น ๆ นอกจากการศึกษาถึงสภาวะการควบคุมของกระบวนการที่ทราบถึงกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่แล้ว ยังมีความจำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบถึงความมีศักยภาพ (Potential)ความสามารถ (Capability) ตลอดจนสมรรถนะ (Performance)ของกระบวนการ ด้วยการศึกษาความสามารถของกระบวนการจะช่วยทำให้เข้าใจถึงสภาพทั่วไปของกระบวนการเพื่อการประเมินหรือปรับปรุง กระบวนการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการของการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการทางสถิติ

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการ

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการในองค์กรได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงหลักการการและขั้นตอนค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ

2.  ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ

3.   ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงการวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ได้จากการทำWorkshop

 

หัวข้อการอบรม

    1.   ภาพรวมของระบบการผลิตกับ SPC

    2.   ความหมายหลักการและแนวคิดของความสามารถของกระบวนการ

    3.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

    4.   ดัชนีที่วัดศักยภาพของความสามารถ (potential capability, Cp)

    5.   ดัชนีที่วัดความสามารถที่แท้จริงของกระบวนการ (actual capability, Cpk)

    6.   ดัชนีแสดงสมรรถนะของกระบวนการสถิติ (Process Performance Index; Pp, Ppk)

    7.   การคำนวณความสามารถของกระบวนการ

    Workshop

    1.   แบ่งกลุ่มงาน มอบหมายการหาความสามารถของกระบวนการแต่ละเรื่อง

    2.   การวัดงานและวิเคราะห์ตีความหมายของความผิดปกติของข้อมูล

    3.   การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อเกิดความผิดปกติ

    4.   ศึกษาความสามารถของกระบวนการจากข้อมูลที่เก็บมา

    5.   คำนวณค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpk, Pp, Ppk)

    6.   วิเคราะห์และตีความหมายของดัชนีวัดความสามารถประเภทต่าง ๆ และการนำไปปรับปรุงเพื่อยกระดับขีดความสามรถของกระบวนการ

    7.   การอภิปรายกลุ่ม สรุปเนื้อหา นำเสนองานจากการทำWorkshop

 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี40% เชิงปฏิบัติการ60%)

   -การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี

   -ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

   -กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง

   -กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

   -ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

   -ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

 

โรงแรมRembrandt Hotel Bangkokสุขุมวิท ซอย18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร.ณรงค์ ตู้ทองสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 ตุลาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 37 ครั้ง