Public Training : การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

21 พฤศจิกายน 2566

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบLeanที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้.... 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :

1.     มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

2.     เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

 

เนื้อหารายละเอียดหลักสูร

Øพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

> ปัจจัยการผลิต (Input)

> กระบวนการผลิต (Process)

> ผลผลิต (Output)

Øการพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

>ประเภทของการพยากรณ์

>ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า

Øการวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

> กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต

> การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

> การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต

Øการวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ  

> แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)

> ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

Øเทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

>ระบบMRP

>ขั้นตอนการวางแผนMRPอย่างมีประสิทธิภาพ

Øกลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory) 

> เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)

> เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

Øกลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน

> การจัดตารางการปฏิบัติการ

> การกำหนดภาระงาน

> การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

Øการประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT)และระบบลีน (LEAN) และกรณีตัวอย่าง

Øสรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน

 

แนวทางการเรียนรู้ :

*  บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)

*  ถาม-ตอบ (Question & Answer)

*  เรียนรู้จากกรณีศึกษา

*  กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้

 

กลุ่มเป้าหมาย :   วิศวกร หรือหัวหน้างานจากทุกสายงาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากะในสายการผลิต 

 

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

 

โรงแรมRembrandt Hotel Bangkokสุขุมวิท ซอย18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทองสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 พฤศจิกายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 518 ครั้ง