Public Training : การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

10 ตุลาคม 2566

บทนำ

หลักสูตรInternal Audit for Integrated ISO9001:2015 & ISO14001:2015 เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการดำเนินการของระบบISO9001:2015 และISO14001:2015 อยู่แล้วและต้องการควบรวมการทำInternal Auditของระบบการบริหารคุณภาพ  และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเข้าด้วยกันเพื่อให้การตรวจติดตามภายในได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและการใช้บุคลากรที่คุ้มค่าครอบคลุมข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001:2015 ซึ่งมีโครงสร้าง 10 ข้อกำหนดแบบเดียวกัน

 

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการอบรมบุคลากรให้เข้าใจถึงเทคนิคการควบรวม Internal Auditของทั้ง 2 ระบบและให้ความสำคัญกับเทคนิคการตรวจติดตามภายในInternal Auditการจัดทำ Audit Check Listsที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในองค์กรตามข้อกำหนดของทั้งสองระบบ  ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดที่เป็นประเด็นเดียวกันและเป็นข้อกำหนดเฉพาะด้านอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เทคนิคการเลือกทีมผู้ตรวจติดตามภายใน เทคนิคการลงมือการตรวจติดตามภายในทั้งการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริง เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ณ สถานที่ทำงานจริง เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบเอกสารสารสนเทศและบันทึกคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญ  เทคนิคการพิจารณาออกCARหรือPAR เทคนิคและวิธีการเขียนใบ CARและPARวิธีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อได้รับ CARหรือPARวิธีการปิดCARและPARเทคนิคการจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามภายใน พร้อมทั้งเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001:2015 เช่นการจัดทำAudit Check Listsเทคนิคการพิจารณาออก CARหรือPARและเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

2.      เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหลักการเดียวกันและชุดเดียวกันมาทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในทั้งสองระบบในเวลาเดียวกัน เพื่อลดข้อโต้แย้ง และเกิดการยอมรับในการออกCARหรือPARเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามข้อกำหนด

3.      เพื่อสร้างความมั่นใจและบรรลุผลสำเร็จในการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมIntegrated ISO9001:2015 & ISO14001:2015 ทั้งสองระบบให้กับบุคลากรที่ได้รับการอบรมและนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.     QMR, EMR, ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก,หัวหน้างาน,ซุปเปอร์ไวเซอร์

2.     เจ้าหน้าที่DCC, เจ้าหน้าที่QMS, EMS, ISO14001,เจ้าหน้าที่Safety

3.     เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการบริหารคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

วิธีการฝึกอบรม

1.     บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

2.     ตัวอย่างเอกสารประกอบAudit Check Lists

3.     Workshopลงมือปฏิบัติจริง

4.     Pre-test, Post-test

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักปรัชญาและความเป็นมาของระบบมาตรฐานสากลISO

·      ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

·      ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

·      หลักปรัชญาของระบบมาตรฐานสากล Management Principle

·      วงจรPDCAกับระบบมาตรฐานสากล

บทที่ 2: การควบรวมระบบISO9001:2015 & ISO14001:2015

·      ความหมายของการควบรวมระบบ Integrated Management System

·      สาเหตุของการควบรวมระบบ ISO9001:2015 & ISO14001:2015

·      ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบรวมระบบ ISO9001:2015 & ISO14001:2015

บทที่ 3: ข้อกำหนดตามระบบISO9001:2015 และISO14001:2015

·      บริบทขององค์กร Context of the Organization

·      ความเป็นผู้นำLeadership

·      การวางแผนPlanning

·      การสนับสนุนSupport

·      การปฏิบัติการ Operation

·      การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·      การปรับปรุงImprovement

บทที่ 4: การวางแผนการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

·      เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 & ISO14001:2015

·      หลักการสำคัญของการตรวจติดตามภายในด้วยการควบรวมระบบทั้งสอง

·      การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 & ISO14001:2015

·      คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 & ISO14001:2015

·      การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 & ISO14001:2015

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำAudit Check Listsสำหรับการควบรวมระบบ

·      องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists

·      เทคนิคการทำAudit Check Listsของแต่ละหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

·      วิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกในการตรวจติดตามภายใน

·      เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายใน Integrated Internal Audit

บทที่ 6: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ - บริบทองค์กร

·      การวิเคราะห์บริบทขององค์กร Context of the Organization

·      การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายใน Internal/External Factors

·      ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Interested Party

·      การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity

·      การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

·      การกำหนดขอบเขตของระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

บทที่ 7: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ - การเป็นผู้นำ

·         ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรจากวิสัยทัศน์ และพันธะกิจVision & Mission

·      การประกาศนโยบายคุณภาพ Quality Policy

·      การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy

·      การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target

·      การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม Objective & Target

·      การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการบริหารคุณภาพ

·      การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การแต่งตั้งQMR - Quality Management Representative

·      การแต่งตั้งEMR - Environmental Management Representative

·      การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ Quality Management Team

·      การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Team

บทที่ 8: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ - การวางแผน

·      การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยภายในภายนอก Internal/External Factors

·      การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามSWOT Analysis

·      การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

·      การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target

·      การจัดทำแผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan

·      การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·      การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect

·      การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

·      การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan

บทที่ 9: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ - การสนับสนุน

·      การวางแผนทรัพยากรที่จำเป็น ทั้ง บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน

·      การกำหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และการพัฒนาทักษะของบุคลากร

·      การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การประเมินผลการบันทึกประวัติการฝึกอบรม

·      การสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ในองค์กร

·      การประเมินบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีและมลพิษ

·      การสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Awareness

·      การสื่อสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก Communication

·      ระบบเอกสารสารสนเทศและการควบคุมบันทึกคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 10: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ - การปฏิบัติงาน

·      การปฏิบัติงานของฝ่ายขาย กระบวนการในการรับคำสั่งซื้อ การทบทวนคำสั่งซื้อ

·      การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction

·      การคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่และผู้ขายรายปัจจุบันของฝ่ายจัดซื้อ

·      การตรวจรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การถนอมรักษาReceiving, Handling

·      การควบคุมการผลิต การวางแผนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของฝ่ายผลิต

·      การควบคุมคุณภาพ การชี้บ่งและสอบกลับ การสอบเทียบเครื่องมือวัดของฝ่ายคิวซี

·      การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การรองรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

·      การวิเคราะห์ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องContinuous Improvement

·      การเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Operation Planning

·      การจัดทำแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Preparing

·      การมอบหมายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 11: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ-ประเมินสมรรถนะ

·      การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

·      การวัดสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

·      การวัดประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

·      การวัดความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การกำหนดเกณฑ์การวัด KPIของกระบวนการEMP

·      การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน,แสงสว่าง,เสียง,น้ำ,อากาศ

·      การจัดทำทะเบียนกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา

·      การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา

บทที่ 12: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ - การปรับปรุง

·      ความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข

·      การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continual Improvement

บทที่ 13: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

·         การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในและการสรุปผล

·         หลักในการพิจารณาตัดสินใจออกCARหรือPARเมื่อพบข้อบกพร่อง

·         เทคนิคในการเขียนใบCARและPAR

บทที่ 14: เทคนิคในการติดตามผลและการปิดCARและPAR

·         แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบCARและPAR

·         เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบCARและPAR

·         หลักการพิจารณาปิดCARและPARที่ถูกต้อง

บทที่ 15: เทคนิคการสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

·         เทคนิคการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

·         หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

บทที่ 16: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารManagement Review Meeting

·      การจัดเตรียมข้อมูลสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

·      เทคนิควิธีการรายงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน

·      สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหาร Outputเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมRembrandt Hotel Bangkokสุขุมวิท ซอย 18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,700 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 ตุลาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 484 ครั้ง