Public Training : การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟ

29 กันยายน 2566

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผู้รับจ้างช่วงผลิตในแต่ละลำดับขั้นได้ผลิตสินค้าและส่งมอบตามลำดับขั้นและส่งเข้าไปจนถึงโรงงานประกอบหรือ OEM/REMซึ่งผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต นั่นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือSOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA /  SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc.ข้อกำหนด3R (Reuse / Recycle / Recovery) RecyclabilityและRecoverabilityตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทางOEMและหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำหรือวางระบบเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมผู้ส่งมอบ (Suppliers),ดำเนินการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรและรองรับการ Auditจากลูกค้าและหน่วยงานอื่น ๆ และSupportข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคู่ค้าของตนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

 

ผู้รับช่วงผลิต (Suppliers)จะต้องแนบข้อมูลรายงานต่าง ๆ เหล่านี้แนบในเอกสาร "อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)" เพื่อเป็นการรับประคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers)ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เพราะนั่นหมายถึง องค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันที และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล

 

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียนQuality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร,การรองรับการAuditจากลูกค้า,ขั้นตอนการบริหารจัดการSuppliers,การAudit suppliersและสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.   เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

2.   เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร,การรองรับการAuditจากลูกค้า

4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers,การAudit suppliers

 

หัวข้อการสัมมนา

·       หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

-ข้อกำหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

-ข้อกำหนดCarbon Footprint for Product : CFP

-ข้อกำหนดCarbon Footprint for Organization : CFO

-ข้อกำหนดการจัดการควบคุมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ ISO 50001

·       การควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

·        End of Life Vehicle (ELV)

- ELV Annex II / ELV Waste packaging waste

- MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / CMR

- RoHs 1.0 / 2.0 / WEEE

- REACH (Annex VI / XV / XIV / XVII / SVHC)

- Lead in Soldering

·       ข้อกำหนดสารกันความชื้นซิลิกาเจล หรือDMF

·       ข้อกำหนดPFOS / PFOA / 76/769/EC

·       ขั้นตอนการจัดทำ Organization SOCเพื่อยื่นขออนุมัติจากลูกค้า

·        Job Descriptionผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมสารต้องห้าม

·       การเขียนQuality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.

·       การจัดทำSuppliers Audit Check sheet

·       การดำเนินการวางระบบ QMSการควบคุมสารต้องในองค์กร

·       การดำเนินการควบคุม SOCกับผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers)

·       การจัดทำFlow chartการจัดการความผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่องSOC

·       การทบทวนระเบียบปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้าน SOCระหว่างลูกค้า และSuppliers

·       บทบาทหน้าที่ การดำเนินการและความสำคัญของแต่ละส่วนงาน

·       การดำเนินการควบคุมตรวจและทดสอบ SOCภายในและภายนอกองค์กร

·       การควบคุมผู้ส่งมอบ วิธีการดำเนินการ กรณีที่ผู้ขายไม่ให้เข้าไปตรวจประเมิน

·       การดำเนินการAudit Suppliersด้านSOC

·       การจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนตามมาตรฐานสากลเพื่อยื่นอนุมัติ

·        Work Shop

- ขั้นตอนการจัดทำ Organization SOCเพื่อยื่นขออนุมัติจากลูกค้า

- Job Descriptionผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมสารต้องห้าม

- การเขียนQuality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.

- การจัดทำSuppliers Audit Check sheet

 

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 กันยายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 162 ครั้ง