Public Training : การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

2 มิถุนายน 2566

บทนำ

"การจัดทำงบประมาณ" นับเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุผลทั้งกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต  ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณจะต้องครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณกระแสเงินสด และงบประมาณการลงทุน

 

ดังนั้นการจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดทำงบประมาณ ความสำคัญในการบริหารและการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

2.     เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ทั้งงบประมาณรายรับตามแผนการขาย และงบประมาณรายจ่ายทั้งในส่วนของต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนโสหุ้ยการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณกระแสเงินสด และงบประมาณการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

3.     เพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

4.     เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.     กรรมการบริหาร,รองกรรมการบริหาร,ผู้จัดการทั่วไป,ผู้จัดการโรงงาน

2.     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ผู้จัดการฝ่ายขาย,ผู้จัดการฝ่ายบุคคล,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

3.     ผู้จัดการฝ่ายผลิต,ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

4.     หัวหน้างาน,ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงบประมาณ

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:งบการเงินตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

·      หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี

·      งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

·      งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) คืออะไร ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง

·      งบแสดงผลการดำเนินการ (งบกำไรขาดทุน) คืออะไร ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง

·      เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจรายการในงบการเงิน

บทที่2:เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) อย่างถูกต้อง

·      วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

·      รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

·      รายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

·      รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป

·      รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

·      รายการการสินทรัพย์ถาวร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน

·      หลักการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

·      รายการหนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายการหนี้สินไม่หมุนเวียน

·      ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน กำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม

บทที่3:เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน

·      รายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้

·      ประเภทของค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยอะไรบ้าง

·      วิธีการคำนวณกำไรและขาดทุน

บทที่4:กลยุทธ์ธุรกิจBusiness Strategyกับการจัดทำงบประมาณ Budget

·      ความสำคัญ และประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณ

·      หัวใจหลักในการจัดทำงบประมาณประจำปี

·      การวางกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy

·      การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน Five Forces Model

·      การกำหนดทิศทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Management

·      การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target

·      การปรับMindsetและการสร้างความมุ่งมั่นให้กับผู้บริหาร

บทที่5:การวางแผนและกลยุทธ์ในการจัดทำงบประมาณ

·      กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ

·      ปัจจัยในการวางแผนการจัดทำงบประมาณ

·      การกำหนดแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี

·      การกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาและตัวชี้วัดในการจัดทำงบประมาณ

·      ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมก่อนการจัดทำงบประมาณ

บทที่6:เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายรับ

·      การจัดทำงบประมาณรายได้จากการขายตามแผนการตลาด

·      การจัดทำงบประมาณรายได้อื่น

·      การกำหนดตัวเลขงบประมาณรายได้ที่เหมาะสม

·      เทคนิคการสร้างรายได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี

บทที่7:เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

·      ประเภทของรายจ่ายที่ต้องจัดทำงบประมาณ

·      การจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิต ต้นทุนแรงงาน โสหุ้ยการผลิต

·      การจัดทำงบประมาณต้นทุนของการจัดซื้อจัดหา

·      การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

·      การคำนวณหาจุดคุ้มทุน Break Even Point

·      เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้มีผลกำไรตามเป้าหมาย

บทที่8:เทคนิคการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย

·      การกำหนดกลยุทธ์ในการลดต้นทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

·      การกำหนดกลยุทธ์ในการขจัด ลด ละ เลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

·      วิธีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

·      วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค

·      วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป

บทที่9:เทคนิคการควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

·      วิธีการติดตาม ตรวจวัดและประเมินผลความสอดคล้องกับงบประมาณ

·      การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับงบประมาณ Budget Meeting

·      การวิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จและการบรรลุผลตามงบประมาณ

·      การวิเคราะห์สาเหตุของผลที่ไม่เป็นไปตามงบประมาณ และการปรับปรุงแก้ไข

บทที่10:เทคนิคการบริหารงานให้เป็นไปตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

·      การปรับเปลี่ยนการบริหารให้ได้ตามงบประมาณรายรับ

·      การปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ เทคนิคการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

·      การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการปรับรายได้ และค่าใช้จ่าย

·      หลักในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณ เมื่อมีเหตุปัจจัยที่มีนัยสำคัญ

·      เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่11:การจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด

·      หลักการและความสำคัญของการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด

·      วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flowเงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ

·      เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้

·      วิธีการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

บทที่12:การจัดทำงบประมาณการลงทุน

·      ที่มาของการจัดทำงบประมาณการลงทุน

·      ปัจจัยหลักในการจัดทำงบประมาณการลงทุน

·      วิธีการจัดทำงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

Workshop:

·       Workshop #1 กิจกรรมกลุ่มย่อยโดยแบ่งทีม  เพื่อเน้นทดสอบความเข้าใจรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนให้ถูกต้อง

·       Workshop #2 กิจกรรมกลุ่มย่อยโดยแบ่งทีม ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม

1.  บรรยายเนื้อหา, ตัวอย่างประกอบ และWorkshop

2.     Pre-test, Post-test

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 มิถุนายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 210 ครั้ง