Public Training : การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)

8 พฤศจิกายน 2566

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆ ขั้นตอนมีระบบการขนส่งที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการขนส่ง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

·      สามารถเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่ง

·      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานขนส่ง

·      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่ง

·      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

·      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่งได้

 

หัวข้อสัมมนา

1.หลักแนวคิดการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม

2.หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า

3.รูปแบบหลักการของการขนส่ง

4.การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

5.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

6.ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานขนส่ง

7.การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง

8.โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า

9.การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก

10.การวบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง

11.การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า

12.ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง

13.เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

14.การขนส่งแบบHome DeliveryหรือLast mile deliveryที่กำลังได้รับความ นิยม

15.การส่งมอบสินค้าแบบทันเวลาพอดีหรือJIT (Just In Time)

16. Transport 4.0 ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

17.กรณีศึกษา

18.สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

-ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

 

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 พฤศจิกายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 562 ครั้ง