Public Training : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

15 มิถุนายน 2566

ที่มาของหลักสูตร

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือLogical Thinkingการคิดเชิงตรรกะ พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์Analytical Thinkingการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1.ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี

2.สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย

3.เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ

4.ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Fundamental Thinking Factor

·      ความหมาย ความสำคัญ และต้นเหตุของการคิด

·      ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิด และความรู้สึก

·      ระบบการคิดของสมอง

·      การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด

·       Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking

·      การคิดวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?

·      สถานการณ์ใดที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์

·      แนวทางการคิดวิเคราะห์

·      การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

·      การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ

·       Workshop : Analytical Thinking Skill

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking

·      ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ

·      ลักษณะการใช้เหตุและผล

·      ลักษณะของภาษาข้อความที่ใช้แสดงเหตุและผล (ข้ออ้าง และข้อสรุป)

·      กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)

·      รูปแบบของการใช้เหตุผล (นิรนัย,อุปนัย และการใช้เหตุผลผิด) 

·       Workshop : Logical Thinking Skill

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools

·      ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล -->วงกลมของออยเลอร์ (Euler's Circles)

·      เทคนิคการคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง (Right Reasoning Technique)

-แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อ,ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น)

-แสวงหาเหตุและผล

·      เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

-          Note Diagram, Why-Why Analysis, Relation Diagram, Tree Diagram, Matrix Diagram, Arrow Diagram Etc.

Workshop : Tools Sequence in Action

*สรุปทบทวน  และถาม-ตอบ

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

-การบรรยาย40%,กิจกรรมการเรียนรู้ 60%

-แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)และกรณีศึกษา

-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

-สรุป และ ถาม - ตอบคำถาม

 

ผู้เข้าฝึกอบรม   พนักงานในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 มิถุนายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 89 ครั้ง