Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (T

30 มกราคม 2566


Public Trainingเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work) : 30มกราคม 2566

 

ทำไมหลายองค์กรยังจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรแบบเดิม ๆ ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน???

จะดีกว่าไหมถ้าจะอบรมหรือพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1.       สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงานได้

2.       สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

3.       เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพได้

4.       สามารถวิเคราะห์และกำหนด CompetencyในการเตรียมจัดทำTraining & Development Road Mapในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

5.       สามารถประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment)ในการวิเคราะห์หาCompetency Gapของทีมงานในการเตรียมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

6.       สามารถวิเคราะห์และกำหนด SkillในการเตรียมจัดทำSkill Matrix / OJT Matrixของแผนกให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

7.       เสริมสร้างและพัฒนาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDPและSkills Matrix

8.       เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up)ได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development Introduction)

·         ความสำคัญของการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน

·         ใครบ้างหนอที่ "ต้อง" มีส่วนร่วมพัฒนาทีมงานของเรา?

·         สาเหตุของความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน

·         Workshop 1 :ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มีValue  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข

ส่วนที่   2  : การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพ (Team Development Tools)

·         เทคนิคการใช้ Training & Development Road Mapในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

·         เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP)ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

·         เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrixในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

ส่วนที่  3  :เทคนิคการใช้Training & Development Road Mapในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

·         ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ Training & Development Road Mapยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

·         วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Competencyทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

·         ตัวอย่างที่ 1 : Training & Development Road Mapยุคใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

·         Workshop 2 :ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนดCompetencyในการเตรียมจัดทำTraining & Development Road Mapแต่ละสายงาน 

ส่วนที่   4  :  เทคนิคการใช้Individual Development Plan (IDP)ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

·         ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ IDPยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

·         วิธีการวิเคราะห์และประเมิน Competencyทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

·         ตัวอย่างที่ 2 :แบบฟอร์มCompetency Assessmentในการวิเคราะห์Competency Gap

·         Workshop 3 :ฝึกปฏิบัติCompetency Assessmentในการวิเคราะห์หาCompetency GapของทีมงานในการเตรียมจัดทำIDP

·         แนวทางการจัดทำ IDPให้สอดคล้องกับCompetency Gapของทีมงานรายบุคคล

·         ตัวอย่างที่ 3 :แผนพัฒนาทีมงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ส่วนที่   5  : เทคนิคการใช้Skill Matrix / OJT Matrixในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

·         ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำSkill Matrix / OJT Matrixยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

·         วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Skillsทีมงานของแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

·         ตัวอย่างที่ 4 :แบบฟอร์มSkill Matrix / OJT Matrixยุคใหม่

·         Workshop 4 :ฝึกปฏิบัติกำหนดSkillในการเตรียมจัดทำSkill Matrix / OJT Matrixแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

·         เทคนิคการสอนงานแบบ Effective OJT

ส่วนที่  6  :วิธีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Rod Map, IDPและSkills Matrix (Development Method)

·         วิธีรการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Training Road Map, IDPและSkills Matrix

ส่วนที่  7  :วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up)

·         แนวทางการติดตาม การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานยุคใหม่ด้วยResultของความสามารถ

·         การบันทึกประวัติการพัฒนาและรายงานผลแบบ Visual Control

 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

·         การบรรยาย (Lecture) 

·         การแชร์ประสบการณ์

·         การจัดทำWorkshopเชิงปฏิบัติการ

·         การถามตอบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และHRD

 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

·         วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้านHR จากประสบการณ์33 ปี

·         วิทยากรพิเศษด้านHRDของSGS ACADEMY

·         วิทยากรพิเศษด้าน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และ HRD

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมเซนส์เจม สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มกราคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 65 ครั้ง