Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกล

27 เมษายน 2566


Public Trainingเปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจInternational Trade and Customs Processing on Logistics Solutions อบรม 27-28 เมษายน 2566

 

 

 

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ราคา โปรโมรชั่น 3,500 บาท/วัน อบรม 2 วัน 7,000 บาท/2 วัน

 

 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่

สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

 

หลักการและเหตุผล

 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

 

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก,นักธุรกิจ,ผู้ผลิต,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ,นายหน้าหรือตัวแทนการค้า,รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบLogistics & Supply Chainมาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

 

 

 

 

 

วันที่ 1 โดย อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

 

1 .ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

-  ขั้นตอนในการติดตามการทำการค้า และการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 

-  วงจรการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

 

-  เทคนิคในการพิจารณาผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

2.  การเลือกใช้ข้อตกลงในการส่งสินค้าระหว่างประเทศInternational Commercial Terms (Incoterms®2020) ตามเกณฑ์ของ

 

สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

 

-Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

 

- Water Mode: FAS, FOB, CFR, CIF.

 

3. รู้จักความหมายของผู้จัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำเอกสารผิดพลาด

3.1  เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

 

- Draft or Bills of Exchange

 

- Promissory Note (P/N)

 

3.2  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

 

- Bills for Lading

 

- Multimodal Transport Documents

 

- Air Waybills

 

- Railway Receipt

 

- Truck Receipt

 

- Courier Receipt

 

3.3  เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents)

 

-   กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)

 

-   ใบรับรองการประกันภัย (Insurance Certificate)

 

3.3  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

 

-  ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

 

-   ใบบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

 

-    ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

 

-     ใบวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis)ฯลฯ

 

กฎเกณฑ์ที่ควรเข้าใจก่อนการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

ข้อห้ามในการทำการค้าระหว่างประเทศกับประเทศที่มีความเสี่ยง (High Risks Countries)หรือประเทศต้องห้าม

สิ่งที่ควรทราบถึงกฎเกณฑ์ภาครัฐในการนำเข้า ส่งออกสินค้านอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากร

กรณีศึกษาการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ผิดวิธี

 

 

วันที่ 2 (บรรยายโดย อ.วิรัตน์ บาหยัน)

 

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

 

- การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

 

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

 

- ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

 

- อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

 

- ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

 

สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

e-Import :การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code)พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากรGatt Valuationในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

- การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

 

-  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

 

-  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

 

e-Export:พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)เขตปลอดอากร (Free Zone)เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

ดูเเลให้คำปรึกษาหลังอบรมฟรี สำหรับลูกค้าอบรม

 

 

 

วิทยากรผู้บรรยาย

 

ภาคแรก อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

 

อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  มีความชำนาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อการค้าระหว่างประเทศในภาครัฐ และเอกชนมามากกว่า 30 ปี

 

 

 

สถานที่จัดอบรม : โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20 ติดBTSอโศก

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155 หมู่ที่1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 เมษายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 57 ครั้ง