Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกล

28 - 29 มิถุนายน 2566


Public Trainingเปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจInternational Trade and Customs Processing on Logistics Solutionsอบรม28-29มิถุนายน2566

 

เวลาอบรม 09.00-16.00ได้รับใบประกาศนียบัตร

อบรมแบบOnline Zoom

ราคา โปรโมรชั่น2,500บาท/วัน อบรม2วัน5,000บาท/2วัน

อบรมแบบOn-Site

ราคา โปรโมรชั่น3,500บาท/วัน อบรม2วัน7,000บาท/2วัน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1)
เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2)
ใบประกาศผ่านการอบรม
3)
อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก,นักธุรกิจ,ผู้ผลิต,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ,นายหน้าหรือตัวแทนการค้า,รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบLogistics & Supply Chainมาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

 

 

วันที่1โดย อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

1 .ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ขั้นตอนในการติดตามการทำการค้า และการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วงจรการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

เทคนิคในการพิจารณาผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
2. 
การเลือกใช้ข้อตกลงในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020)ตามเกณฑ์ของ

สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

- Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

-  Water Mode: FAS, FOB, CFR, CIF.

3.    3.รู้จักความหมายของผู้จัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำเอกสารผิดพลาด

3.1  เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

-  Draft or Bills of Exchange

-  Promissory Note (P/N)

3.2  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

-  Bills for Lading

-  Multimodal Transport Documents

-  Air Waybills

-  Railway Receipt

-  Truck Receipt

-  Courier Receipt

3.3  เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents)

-   กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)

-   ใบรับรองการประกันภัย (Insurance Certificate)

3.3  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

-   ใบบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

-    ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

-     ใบวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis)ฯลฯ

4.    กฎเกณฑ์ที่ควรเข้าใจก่อนการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

5.    ข้อห้ามในการทำการค้าระหว่างประเทศกับประเทศที่มีความเสี่ยง (High Risks Countries)หรือประเทศต้องห้าม

6.    สิ่งที่ควรทราบถึงกฎเกณฑ์ภาครัฐในการนำเข้า ส่งออกสินค้านอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากร

7.    กรณีศึกษาการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ผิดวิธี

 

วันที่2 (บรรยายโดย อ.วิรัตน์ บาหยัน)

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

-การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

-หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560

-ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

-อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

-ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

2.    สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

·         สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

·         สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

·         สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

3.    e-Import :การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

4.    หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code)พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

5.    หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากรGatt Valuationในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

6.    หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

-การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

7.    e-Export:พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

8.    การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

9.    การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

10.การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา29)

11.การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)เขตปลอดอากร (Free Zone)เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

12.การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

13.ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

14.การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

ดูเเลให้คำปรึกษาหลังอบรมฟรี สำหรับลูกค้าอบรม

 

วิทยากรผู้บรรยาย

ภาคแรก อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีความชำนาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อการค้าระหว่างประเทศในภาครัฐ และเอกชนมามากกว่า30ปี

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20ติดBTSอโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 - 29 มิถุนายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,000/2วัน (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 137 ครั้ง