Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกล

16 กุมภาพันธ์ 2566


Public Trainingเปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจInternational Trade and Customs Processing on Logistics Solutionsอบรม16-17มีนาคม2566

 

เวลาอบรม 09.00-16.00ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  3,500บาท/วัน อบรม2วัน7,000บาท/2วัน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี
1)
เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2)
ใบประกาศผ่านการอบรม
3)
อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก,นักธุรกิจ,ผู้ผลิต,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ,นายหน้าหรือตัวแทนการค้า,รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบLogistics & Supply Chainมาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

 

 

วันที่1โดย อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

1 .ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ขั้นตอนในการติดตามการทำการค้า และการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วงจรการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

เทคนิคในการพิจารณาผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
2. 
การเลือกใช้ข้อตกลงในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020)ตามเกณฑ์ของ

สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

- Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

-  Water Mode: FAS, FOB, CFR, CIF.

3.    3.รู้จักความหมายของผู้จัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำเอกสารผิดพลาด

3.1  เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

-  Draft or Bills of Exchange

-  Promissory Note (P/N)

3.2  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

-  Bills for Lading

-  Multimodal Transport Documents

-  Air Waybills

-  Railway Receipt

-  Truck Receipt

-  Courier Receipt

3.3  เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents)

-   กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)

-   ใบรับรองการประกันภัย (Insurance Certificate)

3.3  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

-   ใบบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

-    ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

-     ใบวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis)

-     ฯลฯ

4.    กฎเกณฑ์ที่ควรเข้าใจก่อนการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

5.    ข้อห้ามในการทำการค้าระหว่างประเทศกับประเทศที่มีความเสี่ยง (High Risks Countries)หรือประเทศต้องห้าม

6.    สิ่งที่ควรทราบถึงกฎเกณฑ์ภาครัฐในการนำเข้า ส่งออกสินค้านอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากร

7.    กรณีศึกษาการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ผิดวิธีๅ

วันที่2 (บรรยายโดย อ.วิรัตน์ บาหยัน)

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

-การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

-หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560

-ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

-อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

2.    สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

·         สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

·         สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

·         สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

3.    e-Import :การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

4.    หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code)พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

5.    หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากรGatt Valuationในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

6.    หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

-การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

7.    e-Export:พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

8.    การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

9.    การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

10.การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา29)

11.การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)เขตปลอดอากร (Free Zone)เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

12.การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

13.ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

14.การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

 

ดูเเลให้คำปรึกษาหลังอบรมฟรี สำหรับลูกค้าอบรม

 

วิทยากรผู้บรรยาย

ภาคแรก อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีความชำนาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อการค้าระหว่างประเทศในภาครัฐ และเอกชนมามากกว่า30ปี

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20ติดBTSอโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 1063 ครั้ง