Project Management for Project Manager {Thai Session}

23 - 30 กันยายน 2567

หากคุณอยากจะเป็น ‘PM’ ที่มีคุณภาพ จะต้องมีทักษะหรือเพิ่มเติมความรู้ด้านไหนบ้าง?

1) PM ที่ดีต้องสามารถประเมินความเสี่ยง คาดการณ์ปัญหาและป้องกันผลกระทบต่างๆ ก่อนจะเกิดขึ้นได้

2) เข้าใจ Outcome ของโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถวัดผล Outcome ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3) ทราบถึงความต้องการและระดับของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในโครงการ (Stakeholders)

4) มีเทคนิคบริหารการเปลี่ยนแปลงในโครงการอย่างดีเยี่ยม

5) เชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาทีมงาน

6) สามารถสื่อสารพร้อมนำเสนอได้น่าเชื่อถือ น่าสนใจ

แต่การเตรียมตัวให้คุณมีทักษะที่เพียบพร้อมจนกลายเป็น “ผู้บริหารโครงการ” มืออาชีพซึ่งไม่ว่าใครก็อยากทำงานด้วย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไรนัก … NTC เลยขอใช้โอกาสนี้แนะนำหลักสูตรดีๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณ สามารถ “บริหารโครงการ” ในทุกรูปแบบให้สำเร็จครบทุกกระบวนการ ทันเวลา มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมมากที่สุด

Project Management for Project Manager {Thai Session} หลักสูตร 3 วันในรูปแบบ Classroom Training ที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเนื้อหาด้วยรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย การระดมความคิด และการทำกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเพิ่มเติม Knowledge & Skills ของผู้เรียนเกี่ยวกับ...

1 การฝึกปฏิบัติการการเขียน วิเคราะห์ วางแผน ประเมิน สรุปผลโครงการให้สอดคล้องกับ Objectives ทั้งหมด

2 เรียนรู้เทคนิคการบริหารโครงการแบบเป็นขั้นตอน Step by Step เริ่มตั้งแต่แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการ รวมถึงการนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ ควบคู่กับการ “ปิดโครงการ” ได้อย่างดีเยี่ยม

เนื้อหาหลักๆ ของหลักสูตรนี้

1 เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการบริหารโครงการ

2 เริ่มต้นโครงการ

3 วางแผนโครงการ

4 เทคนิคการกำหนดเวลาและงบประมาณของโครงการ

5 คุณภาพของโครงการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสาร

6 การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนรองรับความเสี่ยง

7 การวางแผนจัดการด้านโลจิสติกส์

8 เทคนิคและขั้นตอนเพื่อดำเนินการ & ปฏิบัติตามแผน

9 วิธีควบคุมและตรวจสอบโครงการ

10 หลักการปิดโครงการ

ใครบ้างควรอบรมหลักสูตรนี้?

1 ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ขององค์กร

2 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

3 ผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการเรียนรู้ ทักษะการบริหารโครงการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล

สรุปให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือถึงแม้ว่า “โครงการ” จะระบุข้อมูลหรือรายละเอียดที่ชัดเจนมากเพียงใด หากการบริหารโครงการของ PM ยังขาดประสิทธิภาพไม่ได้ Focus ถึงความสำคัญของการวางแผนการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ Project นั้นๆ คงจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ยาก!!!

NTC เปิดอบรมหลักสูตร Project Management for Project Manager {Thai Session}

Date: 23-24, 26-27,30 กันยายน 2567

List Price: 43,125฿ (Exclusive of VAT 7%)

[ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ]

Line@: @NTC-LINE

Tel: 083-779-7732

www.trainingcenter.co.th

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ขององค์กร หรือ ผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องการเรียนรู้ ทักษะการบริหารโครงการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล

สถานที่อบรม (VENUE)

Network Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 - 30 กันยายน 2567 09.00 - 17.00

จัดโดย

Network Training Center
เบอร์ติดต่อ : 083-779-7732

ค่าธรรมเนียม (FEE)

43,125 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 84 ครั้ง