Power Harassment Reduction

31 ตุลาคม 2566

ปัญหาการคุกคามในที่ทำงาน (Workplace Harassment) อันประกอบด้วยปัญหาสองด้านหลักได้แก่ การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) การคุกคามโดยใช้อำนาจ (Power Harassment) และการคุกคามกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Peer Harassment) เป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยในองค์กรทั้งในประเทศตะวันตกและในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น ปัญหาเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบทางลบอย่างมากให้ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน และระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างกันไม่ดี ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงผลิตภาพ และชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร และหากเกิดปัญหาในระดับที่เข้มข้นขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการกล่าวโทษ ร้องทุกข์หรือการฟ้องร้องกัน ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับองค์กรหนึ่งใดเลย


บริการแบบ Inhouse training ในหลักสูตร ติดต่อได้ที่ Tel. 089 677 6047, 092 431 6631, 092 431 6631, 02 066 0009 /ptccon[email protected] ดูบริการอื่นๆ ได้ที่ https://www.ptc.in.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ทุกสายงาน และผุ้ที่สนใจ

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต


สถานที่อบรม (VENUE)

ในองค์กรของลูกค้า

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 ตุลาคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

99999999 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 87 ครั้ง