POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต

13 มิถุนายน 2566

หลักการและเหตุผล

          เป้าหมายหลักของทุกองค์กร คือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งในสายงานการผลิตนั้นมีเป้าหมายอีกหลายตัวแปรที่ต้องพิจารณาจัดการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบสินค้า (Delivery)ให้ตรงตามกำหนด, สินค้ามีคุณภาพ (Quality)ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ความผิดพลาดในการผลิตและอุบัติเหตุ (Safety)เป็นศูนย์ อีกทั้งยังต้องเพิ่มผลผลิต (Productivity)ให้สูงขึ้น ในขณะที่ควบคุมต้นทุน (Cost)ให้เท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจ (Moral)ให้แก่พนักงาน เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นต้องมีการจัดการการทำงานที่มีระบบและประสิทธิภาพมากพอ เพราะสายงานการผลิตนั้นการทำงานมักจะทำต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกันไป ถ้าจุดหนึ่งมีปัญหาติดขัดไม่สามารถผลิตได้ ก็จะมีผลกระทบกับการผลิตในจุดต่อไปและจุดอื่น ๆ ต่อเนื่องแบบลูกโซ่ ดังนั้นถ้าองค์กรใดที่สามารถจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพมากกว่า ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้และยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากกว่า
         ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์กรนั้นมีอยู่มากมาย แต่หนึ่งในนั้นคือPOLCที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้POLC เป็นทฤษฎีที่ทำให้การทำงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่
สำคัญอีกหลักสูตรหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการทำงานให้กับพนักงานของตนเองมากยิ่งขึ้น และส่งผลรวมให้กับองค์กรได้บรรลุเป้าหมายตามที่วาง

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการงาน สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดในการจัดการการทำงานของตนเองได้
2.  เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติ ให้สามารถหาทางปรับปรุงการจัดการการทำงานและควบคุมให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
3.  เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และนำเทคนิคการจัดการการทำงาน POLCมาปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ

หัวข้อเรียนรู้ :   

         1.  POLCคืออะไร
              •  กรอบการปฏิบัติการของPOLC
          2.  การวางแผน
              •  การวางแผนเชิงกลยุทธ์                       
              •  การวางแผนเชิงยุทธวิธี
              •  การวางแผนเชิงบริหารจัดการ
          3.การจัดการองค์กร
              •  ความหมายของการจัดการ                   
              •  บทบาทของการจัดการ
              •  กระบวนการจัดการ
               
Workshop 1 :สะพานกระดาษ
          4.  
ภาวะความเป็นผู้นำ
              •  ความแตกต่างระหว่างผู้นำ กับ ความเป็นผู้นำ
              •  บทบาทและหลักการของผู้นำ
              •  การพัฒนาภาวะผู้นำ                           
              •  ยุทธวิธีสำหรับผู้นำ
               
Workshop 2 :พิซซ่าของผู้นำ
          5.  
การควบคุม
              •  การติดตามประเมินผล
              •  การวัดประสิทธิภาพการทำงาน
                
Workshop 3 :ใส่ไข่หมีลงถ้วย-การตรวจสอบแบบผ่อนปรน (ยืดหยุ่น)

     6.ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มิถุนายน 2566

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 55 ครั้ง