Online Zoom/On-siteหลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ®2020 31 พ.ค.66

31 พฤษภาคม 2566


หลักสูตร ปรับเปลี่ยนGHP/HACCP Revision 5อบรม31พฤษภาคม2566

จัดอบรม ผ่านระบบOnline Zoom Meeting

ราคา2,500บาท/ท่าน09.00-16.00

 

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

     หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

·         ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·         สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

 

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

     ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

·         การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐานGHPs 5

·         การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดGHPs

·         ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

·         ข้อ สถานประกอบการ - การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

·         ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

·         ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

·         ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

·         ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

·         ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

·         ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

     ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

·         การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐานHACCP V.5

·         การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่1ของระบบHACCP

·         Work shop:การวิเคราะห์หาจุดCCPตามหลักการที่2ของระบบHACCP

·         การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่3

·         การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่4

·         การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่5

·         การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่6

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

·         การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

·         การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

·         การฝึกปฏิบัติ (Practicing)และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

 

·          

ราคา2,500บาท09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 พฤษภาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 249 ครั้ง