Online Zoom/On-siteหลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ®2020 31 พ.ค.66

31 พฤษภาคม 2566


Online Zoom/On-siteหลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศINCOTERMS ®2020 31 พ.ค.66

 

 

 

อบรมแบบONLINEผ่านZOOM

 

เวลาอบรม09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ราคา โปรโมรชั่น 2,500 บาท

 

โปรโมรชั่นสมัคร3 ท่าน เเถม1 ท่าน เข้าอบรม4 ท่าน

 

 

 

รูปแบบการบรรยาย

 

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่านZoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

 

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

 

 

หลักการเเละเหตุผล

 

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจการส่งออก และนำเข้ามีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งในด้านเทคโนโลยี่การผลิต และสารสนเทศ ปัจจัยการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจการส่งออก-นำเข้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

 

 

 

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ ในแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์การส่งมอบที่มีการเรียกคล้ายคลึงกันแต่ความหมายของแต่ละเงื่อนไขมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และมีความเข้าใจไม่ตรงกัน สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce-ICC)จึงได้ออกกฎเกณฑ์การส่งมอบสินค้าที่เรียกว่าIncotermsเพื่อเป็นมาตรฐานให้ผู้ประกอบการส่งออก และนำเข้าได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทุก 10 ปี และตั้งแต่ปี คศ.2020 สภาหอการค้านานาชาติ (ICC) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การส่งมอบสินค้าใหม่ โดยมีการกำหนดเรื่องการส่งมอบใบตราส่งสินค้าทางเรือ และเอกสารการประกันภัยให้กับคู่ค้า รวมทั้งภาระความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าของผู้ขาย และการรับสินค้าของผู้ซื้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อลดข้อโต้แย้ง และความไม่เข้าใจจากกฎเกณฑ์การส่งมอบสินค้าในปีเก่า ๆ ที่ผ่านมา

 

 

 

ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก และนำเข้า รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการทำข้อตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ จึงมีจำเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว เพื่อให้สามารถรู้ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในการกำหนดราคาซื้อ/ขาย สินค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  และช่วยไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในทางคดี หากเกิดการฟ้องร้องขึ้นในอนาคต

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

 

 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน และแนวทางในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms ® 2020)ตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยสภาหอการค้านานาชาติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงชนิดของเอกสารที่ต้องส่งมอบให้คู่สัญญาตามข้อกำหนดในIncoterms ®2020

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับการขนส่ง (Carrier)ผู้ขาย และผู้ซื้อ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms ® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้Incoterms 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การส่งมอบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในภายภาคหน้า

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 

ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก และนำเข้า ผู้ประกอบการตัวแทนออกของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี  และบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดที่จะประกอบธุรกิจการนำเข้า- ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ และตัวแทนออกของ

 

 

 

หัวข้อการบรรยาย

 

สาระสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

(International Commercial Terms - Incoterms ® 2020)

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ และผู้ขายในการส่งมอบสินค้า

การโอนความเสี่ยง และความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จุดรับมอบสินค้าในแต่ละเงื่อนไขของIncoterms ®2020

ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย

สาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงเทอมการส่งมอบสินค้า (Trade Terms)ตามกฎเกณฑ์ของIncoterms ® 2020

เอกสารการค้าระหว่างประเทศ (Shipping Documents) ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของIncoterms®2020

เทคนิคการเลือกใช้Incoterms ®2020 ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

ประเด็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ Incoterms

ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง11เทอม

Critical Pointsและการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับINCOTERMS

ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอมCIFและCIP

การใช้INCOTERMS Rulesในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับINCOTERMS

ถาม - ตอบ

 

 

วิทยากร อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

 

การศึกษา:  ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Bangkok University)

 

ปริญญาโท   Master of Business Administration

 

ตำแหน่งงานที่ผ่านมา: เจ้าหน้าที่บริหารAsst. Vice Presidentบมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

 

รับผิดชอบงาน

 

สำนักธุรกิจส่งออก-นำเข้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

กำกับดูแล - ธุรกิจส่งออกและนำเข้า สำนักงานใหญ่

งานให้คำปรึกษาธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Trade Advisory)

ตำแหน่งงานพิเศษ               ผู้ประนีประนอม

 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ศาลแพ่งพระโขนง

ศาลอาญาพระโขนง

ประสบการณ์การบรรยายมากกว่า30 ปี

 

เคยเป็นผู้บรรยายพิเศษ

 

      -       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์)

 

สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรปริญญาโท)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาบันเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

เคยเป็นวิทยากรพิเศษ

 

-      บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้รับรางวัลวิทยากรดีเด่นด้านความสามารถในการสอนดีเด่น

 

 

 

โปรโมชั่น พิเศษดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะ

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

 

 

 

ราคาท่านละ3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

 

ลงทะเบียน4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3)อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 พฤษภาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 195 ครั้ง