Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : SALES PLANNING & SALES FORECAST ANALYSIS การวางแผน และการวิเคราะห์พยาก

26 ธันวาคม 2565


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน

ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  1  วัน (09.00-16.00 น.)

Topics

วันแรก

ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

    Workshop : Sales Planning & Forecast Problem

ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

การวิเคราะห์Competitor for Competitive Planning

การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)

การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

     Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าฝึกอบรม

วิทยากรอาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 208 ครั้ง