Online Training : KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

9 ตุลาคม 2566

KYTเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะจะป้องกันชีวิตพนักงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ของบริษัทหรือองค์กรทั้งโลก ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานและสายการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องมีความรู้สำหรับเครื่องมือในการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน โดยความรู้ขั้นพื้นฐานของKYTเพื่อความปลอดภัยในการทำงานนั้นจะสร้างความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. มีความรู้ความเข้าใจ KYTเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

2. มีความรู้เรื่อง KYTเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3. สามารถนำความรู้เรื่อง KYTไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

4. มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

 

หัวข้อการอบรม

1.ความรู้พื้นฐานการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT)

2. Lockout  & Tagout

3. Safety Patrol

4. Safety Talk

5. Safety Program by JSA & KYT

6.แนวคิดเครื่องจักรต้นแบบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 

คุณสมบัติของผู้รับการฝึก   ช่างเทคนิค,พนักงานผลิต,วิศวกร,หัวหน้างาน,และผู้สนใจ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.  เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์

 

กำหนดการ   วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 ตุลาคม 2566 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 60 ครั้ง