Online Training : GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation

31 มกราคม 2566

เนื่องจากมาตรฐานGMP & HACCP Revision 4 (2003)ได้มีการปรับเปลี่ยนสู่GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) และมีการประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่5th. November 2020 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในหลายประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่ของGHP 9 ข้อกำหนด การเพิ่มอันตรายสำหรับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์อันตรายแบบใหม่ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางด้านอาหาร และประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

 

หลักสูตร "GHPs & HACPP Revision 5 Requirement & Interpretation"เป็นการอัพเกรดสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้องค์กรสามารถทำการปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนดและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากลตามCodex Alimentarius  

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)

2.เพื่อให้เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

3.เพื่อให้สามารถทำการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)ตามมาตรฐานสากลCodex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่1: IntroductionของระบบGHPs & HACCP System Revision 5 (2020)

·      5 Keysเพื่อทำให้อาหารปลอดภัย

·      วัตถุประสงค์Objectives,ขอบเขตScope,การใช้Use

·      หลักการทั่วไปGeneral Principles

·      นิยาม และคำศัพท์Definitions

บทที่2: Good Hygiene Practices (GHPs)

1.     บทนำ และการควบคุมอันตรายทางอาหารIntroduction & Control of Food Hazard

2.     การผลิตขั้นต้น Primary Production

3.     สถานที่ประกอบการ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออุปกรณ์Establishment: Design of Facilities and Equipment

4.     การฝึกอบรมและความสามารถ Training and Competence

5.     สถานประกอบการ: การซ่อมบำรุง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคEstablishment: Maintenance, Cleaning &Disinfection, and Pest control

6.     สุขลักษณะส่วนบุคคล Personnel Hygiene

7.     การควบคุมการปฏิบัติการ Control of Operation

8.     ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค Product information and consumer awareness

9.     การขนส่งTransportation

บทที่3: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System

1.     นิยามคำศัพท์Definition of HACCP System 

2.     ประวัติความเป็นมา History of HACCP

3.     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Introduction to HACCP

4.     ประโยชน์ของระบบ HACCP

5.     แหล่งกำเนิดอันตรายในอาหาร Potential Sources of Hazards

6.     ประเภทของอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร

บทที่4:แนวทางการจัดทำระบบ HACCPตามมาตรฐานCodex Alimentarius

1.     การจัดตั้งทีมงาน HACCPและการกำหนดขอบข่าย

2.     การจัดทำคำอธิบายลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

3.     การกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการบริโภคและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

4.     การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต

5.     การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต

6.     การวิเคราะห์อันตรายและกำหนดมาตรการควบคุม

7.     การกำหนดจุดควบคุมวิกฤติ

8.     การกำหนดค่าจำกัดวิกฤติที่ Validatedแล้ว

9.     การกำหนดระบบควบคุมการตรวจวัด เฝ้าระวัง

10.การกำหนดวิธีปฏิบัติการแก้ไข เมื่อCLเกิดการเบี่ยงเบน

11.การกำหนดขั้นตอนการทวนสอบระบบHACCP/ValidateแผนควบคุมHACCP

12.การจัดเก็บเอกสาร และบันทึก  

บทที่5:แผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินกับการระบาดโควิด 19

1.     ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.     อาการและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

3.     ผลกระทบที่อาจเกิดกับสถานประกอบการอาหาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.     เจ้าของกิจการ ผู้บริหารในธุรกิจอาหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย

2.     คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความปลอดภัยอาหาร

3.      HACCP Team

4.     ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอาหาร และผู้สนใจระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 6 ชั่วโมง เวลา09.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ วันอังคารที่31 มกราคม2566

สถานที่       Zoom Online Meeting

ราคา           2,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 มกราคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 462 ครั้ง