Online Training : GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหา

16 ตุลาคม 2566

เนื่องจากมาตรฐานGMP & HACCP Revision4 (2003) ได้มีการปรับเปลี่ยนสู่GHPs & HACCP System Revision5 (2020)  และมีการประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 5th. November2020 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในหลายประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่ของGHP9 ข้อกำหนด การเพิ่มอันตรายสำหรับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์อันตรายแบบใหม่ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางด้านอาหาร และประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

 

หลักสูตร "GHPs & HACPP Revision5 Requirement & Interpretation"เป็นการอัพเกรดสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้องค์กรสามารถทำการปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนดและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากลตามCodex Alimentarius  

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision5 (2020)

2. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

3. เพื่อให้สามารถทำการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ GHPs & HACCP System Revision5 (2020) ตามมาตรฐานสากลCodexเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่ 1:IntroductionของระบบGHPs & HACCP System Revision5 (2020)

·      5 Keysเพื่อทำให้อาหารปลอดภัย

·      วัตถุประสงค์Objectives,ขอบเขตScope,การใช้Use

·      หลักการทั่วไปGeneral Principles

·      นิยาม และคำศัพท์Definitions

บทที่ 2:Good Hygiene Practices (GHPs)

1.     บทนำ และการควบคุมอันตรายทางอาหารIntroduction & Control of Food Hazard

2.     การผลิตขั้นต้นPrimary Production

3.     สถานที่ประกอบการ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออุปกรณ์Establishment: Design of Facilities and Equipment

4.      การฝึกอบรมและความสามารถTraining and Competence

5.     สถานประกอบการ: การซ่อมบำรุง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคEstablishment: Maintenance, Cleaning &Disinfection, and Pest control

6.     สุขลักษณะส่วนบุคคลPersonnel Hygiene

7.      การควบคุมการปฏิบัติการControl of Operation

8.      ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภคProduct information and consumer awareness

9.     การขนส่งTransportation

บทที่ 3:Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System

1.     นิยามคำศัพท์Definition of HACCP System 

2.     ประวัติความเป็นมาHistory of HACCP

3.      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบIntroduction to HACCP

4.     ประโยชน์ของระบบHACCP

5.      แหล่งกำเนิดอันตรายในอาหารPotential Sources of Hazards

6.      ประเภทของอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร

บทที่ 4: แนวทางการจัดทำระบบHACCPตามมาตรฐานCodex Alimentarius

1.     การจัดตั้งทีมงานHACCPและการกำหนดขอบข่าย

2.      การจัดทำคำอธิบายลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

3.     การกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการบริโภคและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

4.      การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต

5.      การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต

6.      การวิเคราะห์อันตรายและกำหนดมาตรการควบคุม

7.      การกำหนดจุดควบคุมวิกฤติ

8.      การกำหนดค่าจำกัดวิกฤติที่Validatedแล้ว

9.      การกำหนดระบบควบคุมการตรวจวัด เฝ้าระวัง

10.การกำหนดวิธีปฏิบัติการแก้ไข เมื่อCLเกิดการเบี่ยงเบน

11.การกำหนดขั้นตอนการทวนสอบระบบHACCP/ValidateแผนควบคุมHACCP

12.การจัดเก็บเอกสาร และบันทึก  

บทที่ 5: แผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินกับการระบาดโควิด 19

1.      ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.      อาการและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

3.      ผลกระทบที่อาจเกิดกับสถานประกอบการอาหาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.     เจ้าของกิจการ ผู้บริหารในธุรกิจอาหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย

2.      คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความปลอดภัยอาหาร

3.     HACCP Team

4.      ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอาหาร และผู้สนใจระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE6 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.     Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

สถานที่       Zoom Online Meeting

ราคา           2,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 ตุลาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 61 ครั้ง