Online Training : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

12 มีนาคม 2567

7Qคืออะไร?

การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้น จะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient)ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วย

 

การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (7Q)ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี7Qที่สูงขึ้น

 

IQ (Intelligent Quotient) :ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

EQ (Emotional Quotient) :การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

AQ (Adversity Quotient ) :การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

OQ (Optimist Quotient) :การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

UQ (Unity Quotient) :การเป็นบุคคลที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

CQ (Creativity Quotient) :ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ

PQ (Play Quotient):ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

 

การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการQ (Quotient)ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคคลสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง7Qนั้น จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 

โดยที่Qแต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น7Qแบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

 

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

1.หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 7Q

·      ใครคือคนที่องค์กรต้องการ

·      บทบาทหน้าที่ของตัวเอง

·      ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ

·      เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ4 ทิศ

2.การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย7Qและเข้าใจหลักของ7Qผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

·      สนุกกับการใช้IQ (Intelligence Quotient)แก้ปัญหาต่างๆ

·      พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

·      ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient)อย่างกล้าหาญ

·      แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

·      พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient)อย่างมีความสุข

·      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ด้วยCQ (Creativity Quotient)

·      มีความมั่นใจในการกล้าที่จะเล่นอย่างสร้างสรรค์ด้วย PQ (Play Quotient)

3.การสร้างแรงผลักดันให้ตัวเองและทีมงานมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

4.ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงานและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น

(D-R-I-V-E)

·      D = Develop yourself & othersการพัฒนาตนเองและผู้อื่น

·      R = Relationshipการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน

·       I = Individual Motivationการสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล

·      V = Verbal Communicationความสามารถในการสื่อสาร

·      E = Engagementความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร

5.ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

·      หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)

·      การคิดด้วยหมวก 6 ใบ,การคิดแบบผู้ชนะ10 คิด

·      การดักจับความคิด (Idea spotting)

·      กระบวนการจัดลำดับความคิด

·      การประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map & Concept Map)

6.หลักแนวคิดที่ใช้ร่วมกับ7Q

·      ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)

·      ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

·      การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

·      ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

7.หลักในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

·      ความสำเร็จในการงาน และชีวิต

·      องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน

·      ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง

·      เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)

·      วิธีทำงานอย่างมีความสุข

·      สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

·      การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

Work Shop

 

ใครควรเข้าร่วม?

·      บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น

·      บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

·      ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

 

กำหนดการ   วันอังคารที่12 มีนาคม2567

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 มีนาคม 2567 13.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 194 ครั้ง