Online Training : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ

27 พฤษภาคม 2565

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.  เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน

2.   เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน

3.   เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

- ระดับหัวหน้างาน

- ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 

หัวข้อการสัมมนา

การบริหารตนเอง

·    บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)

·    ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (Leadership Skill)

·    การพัฒนาตนเอง (Self-Development)

การบริหารทีม

·    ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

·    การบริหารเวลา (Time Management)

·    เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)

Workshop  ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

การบริหารงาน

·    ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)

·    การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)

·    เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill)

บทสรุป

·    การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)

·    ภาพรวมทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

·    ถาม-ตอบ

·    สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)

Workshop  การบริหารงานแบบมืออาชีพ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.  เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ   วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤษภาคม 2565 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 499 ครั้ง