Online Training : การวางแผน การมอบหมายงานและการติดตามงาน ด้วย DISC

31 ตุลาคม 2565

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน (Planning)และการมอบหมาย (Assignment)ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling)และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่องค์กรตั้งไว้

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน

2.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น

3.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

Ø ผู้ที่เตรียมปรับเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

Ø บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Planning & Assignment

·         คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

·         เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย6 STEP

·         การวางแผนงานโดยใช้หลัก3 D

·         5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

·         ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย

·        จิตวิทยาในการมอบหมายงาน

Workshopค้นหาเป้าหมายด้วยเครื่องมือPoints Of You

Controlling & Follow-up

·         วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้รับมอบหมายงาน

·         เทคนิคการความคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

·         จิตวิทยาในการความคุมและติดตามงาน

·        5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

·         สร้างCommitmentเพื่อการวางแผนและการมอบหมายงาน

·         ถาม-ตอบ

Workshopค้นหาอุปสรรคของการติดตามงาน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12:00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ   วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 ตุลาคม 2565 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 300 ครั้ง