Online Training : เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015

28 เมษายน 2566

บทนำ

หน่วยงานควบคุมคุณภาพในทุกๆ องค์กร นับว่าเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรักษาระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 เป็นทั้งดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพและความมีประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารงานควบคุมคุณภาพ หรือหน่วยงานแผนกQC/QA จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายคุณภาพ รวมทั้งการควบคุมกระบวนการ เฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

2.     เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.     เพื่อให้สามารถจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของลุกค้า พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการควบคุมคุณภาพให้เกิดเป็นจุดแข็งและความเข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างความเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้า

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.     ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ,ผู้จัดการแผนกคิวซี,ผู้จัดการแผนกรับประกันคุณภาพ

2.     หัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ,ซุปเปอร์ไวเซอร์,ลีดเดอร์ แผนกควบคุมคุณภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·      วงจรPDCAทฤษฎีหลักของระบบการบริหารคุณภาพ

·      นโยบายคุณภาพQuality Policy

·      แผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan

·      วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพObjective & Target

บทที่2:ระบบการควบคุมคุณภาพ Quality Control System

·      การจัดทำผังคุณภาพ Quality Flow Chart

·      การจัดทำผังหน่วยงานควบคุมคุณภาพ Quality Control Organization

·      การสร้างทีมงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ Quality Team

บทที่3:เทคนิคการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง การบ่งชี้ การรายงาน

·      การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า Incoming Inspection

·      การตรวจสอบในกระบวนการผลิตIn-process Inspection

·      การตรวจสอบขั้นสุดท้าย การตรวจปล่อยสินค้าFinal Outgoing Inspection

บทที่4:การชี้บ่งและการสอบกลับIdentification & Traceability

บทที่5:การสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration

บทที่6:การจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดNon-conformity

บทที่7:การจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer complaint

บทที่8:การเฝ้าระวัง การตรวจประเมินMonitoring & Evaluation

บทที่9:การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องContinuous Improvement

บทที่10:เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Customer Satisfaction

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ   วันศุกร์ที่28 เมษายน2566

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 เมษายน 2566 13.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 291 ครั้ง