Online Training : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015

27 มิถุนายน 2566

การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร  เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และทิศทางองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

การตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ และข้อกำหนดขององค์กร ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพRequirementและหลักสูตรการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ Internal Auditซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดทำAudit Check Listเทคนิคในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หลักในการพิจารณาออกCAR/PARเพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่บกพร่องในแต่ละกระบวนการ   

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  การควบคุมกระบวนการ การเฝ้าระวัง การตรวจวัด การตรวจประเมินสมรรถนะ และการปรับปรุงโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลISO 9001:2015

2.     เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบISO 9001:2015 ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน การจัดทำAudit Check Listsเทคนิคในการตรวจติดตามภายในซึ่งรวมถึงการสอบถามและการดูหลักฐาน สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติดตามภายใน เทคนิคและหลักในการพิจารณาออกCARหรือPARเมื่อพบข้อบกพร่องใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงเทคนิคในการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ที่ถูกต้องเหมาะสม

3.     เพื่อให้สามารถทำการสรุปรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และการนำสรุปรายงานนี้เข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหารManagement Reviewเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าและ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

 

 เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:หลักการบริหารคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

·       TimelineของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

·      หลักพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

·      วงจรPDCAกับระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

บทที่2:ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·      บริบทขององค์กร Context of the Organization

·      ความเป็นผู้นำLeadership

·      การวางแผนPlanning

·      การสนับสนุนSupport

·      การปฏิบัติการ Operation

·      การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·      การปรับปรุงImprovement

บทที่3:การวางแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ

·      การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015

·      การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·      เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists

·      องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists

·      การเตรียมAudit Check listsที่มีประสิทธิภาพ

บทที่4:เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·      สิ่งสำคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·      หลัก3Pในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·      เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในระหว่างการตรวจติดตามภายใน

·      สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน

·      เทคนิคในการจัดการข้อขัดแย้งหากมีขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน

·      เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบISO 9001:2015

บทที่5:เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

·      เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ

·      หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CARหรือPARเมื่อพบข้อบกพร่อง

·      เทคนิคในการเขียนใบ CARและPAR

บทที่6:เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CARหรือPAR

·      แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบCARหรือPAR

·      เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CARหรือPAR

·      หลักการพิจารณาปิด CARหรือPARที่ถูกต้อง

บทที่7:เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015

·      เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน

·      หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·      เทคนิคการนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

·      เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

·      เคล็ดลับการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)    หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.  เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ     วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มิถุนายน 2566 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 165 ครั้ง