Online Training : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

29 ตุลาคม 2565

ปัญหาคือสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น จึงมีระบบปฏิบัติการและป้องกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ นั้น ต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปรับปรุง เพราะถ้าท่านใดสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้สามารถดำเนินการงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากตัดสินใจผิดพลาด ก็จะส่งผลในทางตรงข้าม หรือผลเสียตามมาอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะศึกษาและเรียนรู้กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Strategic Systematic Problem Solving and Decision Making)เพื่อสร้างความมั่นใจและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ รวมถึงการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

หัวใจของการแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกจากสาเหตุเดิม ๆ โดยมุ่งเน้นเข้าไปแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า (Root Cause)ของปัญหานั้น หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาจากปัญหาจริง โดยการนำเอาเครื่องมือการจัดการมาใช้ให้เหมาะสมอย่างลงตัว

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการคิดและการวิเคราะห์ สามารถนำหลักการ ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ

2.สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์กรและพิจารณาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้กลับถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีวิธีการที่เหมาะสม

 

หัวข้อการฝึกอบรม

·      สาเหตุที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

·      การพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

·      กระบวนการแก้และป้องกันปัญหา

·      กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

·      การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

·      การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)

·      การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ไขปัญหา (Decision Making)

·      การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)

·      การตรวจสอบ (Monitoring Phase)

·      การวิเคราะห์ศักยภาพของปัญหาและโอกาส

·      เทคนิคในการรวบรวมข้อมูล เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ

·      กระบวนการวางแผนเพื่อแก้ไข และป้องการป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ

·      การคิดอย่างเป็นระบบ

·      การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

·      ทักษะการคิด (Thinking Skills)ในการทำความเข้าใจสถานการณ์

ทักษะการคิดในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหา

·      P - People

·      I -

·      P - Process

·      E - Environment

การประเมินสถานการณ์ (Situation Assessment)

·      ระบุเรื่องที่ต้องการจัดการIdentity Issue

·      จัดลำดับความสำคัญ Prioritize Issue

·      การเลือกวิธีการที่จะใช้ Choose Methodology

·      การเลือกผู้มีส่วนร่วมChoose People Involved

·       Workshop

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

·      ตระหนักถึงปัญหา (Recognıze problem)

·      ระบุปัญหาให้ชัดเจน (Defıne Problem)

·      รวบรวมข้อเท็จจริงของปัญหา (Develop Problem Specification)

·      ค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ (Search for posıble causes)

·      การนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ (Use knowledge and Experience)

·      ใช้สิ่งแตกต่างเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Use uniqueness and Change)

·      ทดสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ (Test Possible Cause)

·      ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง (Verıfy Real cause)

การวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Decision Analysis)

ระบุจุดมุ่งหมาย (Identity Potential Problem)

กำหนดหลักเกณฑ์ (Identity Potential Causes)

การประเมินทางเลือก (Access choıces) และเปรียบเทียบ (Compare agaınst)

พิจารณาความเสี่ยง (Make Decision)

ตัดสินใจเลือก (Make Decısıon)

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

1.ทราบถึงวิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ

2.ทราบถึงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างสร้างสรรค์

3.ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในการตัดสินใจ

4.เพิ่มความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ

5.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม

-หัวหน้างานและผู้บริหารทุกหน่วยงานขององค์กร

-บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

 

กำหนดการ       วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

สถานที่             Zoom Online Meeting

ราคา                1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 ตุลาคม 2565 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 330 ครั้ง