Online Training : เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)

31 พฤษภาคม 2566

ถ้าเราจะพูดถึงหน่วยงานที่คอยประสานงานกับหลายหน่วยงาน สนับสนุนการทำงานของคนหลายคน ความยุ่งยากกับการจัดลำดับงานของงานใครสำคัญกว่า และต้องรีบดำเนินการก่อน การประสานกับลูกค้าภายใน-ภายนอก การทำสัญญาในการใช้บริการ ค้นหาเอกสาร การสนทนาทางโทรศัพท์ นั้นคือ "หน่วยงานธุรการของฝ่ายขาย" ดังนั้นคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานนี้ ควรจะมีคุณสมบัติของการบริการ (Service mind)การสื่อสารและประสานงาน ความขยันและอดทน ความระเอียดรอบคอบ และเข้าใจนโยบายของหน่วยงานอย่างชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

           

หน่วยงานธุรการ ไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนเหมือนสาขาบัญชี การเงิน บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร และบุคลากรด้านธุรการจึงเป็นส่วนงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง เป็นหน่วยงานที่สำคัญขององค์กรในการช่วยสนับสนุนให้งานส่วนหน้าประสบผลสำเร็จได้ จึงเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง การทำงานที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Innovation)และเรื่องของเทคโนโลยี (technology)เข้ามาพัฒนาบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติงานในองค์กร

 

วัตถุประสงค์                                        

1.  เพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในยุค4.0

2.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

3.  เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างมืออาชีพ

 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยงานธุรการ

 

หัวข้อการอบรม

Module # 1 บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการงานขายแบบมืออาชีพ

§ บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานธุรการขาย

§ คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการ

§ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Module # 2  ทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพในยุค4.0

§ การมีจิตบริการ (Service mind)เพื่อการบริการที่เป็นเลิศทั้งลูกค้าภายใน-ภายนอก

§ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 7 C

§ แนวทางในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นในยุค 4.0

§ การเขียนอีเมล และบันทึกให้ถูกต้อง การใช้Line Applicationให้เหมาะสม

§ เทคนิคในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงานกับบุคคลรอบข้าง

§ การทำงานเชิงรุกเพื่อให้ทันกับส่วนงานที่ส่วนธุรการสนับสนุนให้สำเร็จในเป้าหมาย

§ เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพ

§ ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน การใช้คำพูด การสนทนาทางโทรศัพท์

§ มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ เช่น การฟัง การพูด การใช้ภาษากาย น้ำเสียง

§ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

§ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

§ สรุป ถาม ตอบ                      

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.  เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน                                                    

 

อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 

 

กำหนดการ   วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 พฤษภาคม 2566 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 207 ครั้ง