Online Training : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

29 กันยายน 2565

บทนำ

การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนขององค์กรด้วยเช่นกัน  การจัดซื้อที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพจะทำให้องค์กรสามารถใช้โอกาสและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การลดต้นทุน แต่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดความเสี่ยงในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมกับสร้างความเป็นเลิศด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติของงานจัดซื้อ ในอันที่จะสามารถก่อให้เกิดศักยภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

2.     เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

3.     เพื่อให้สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:ความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ

·      หลักการพื้นฐานของการบริหารงานจัดซื้อ

·      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ

บทที่2:แนวทางปฏิบัติ การเสริมสร้างศักยภาพในงานจัดซื้อ

·      การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·      การวางแผนดำเนินการของงานจัดซื้อ

·      การสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ

·      การกำหนดดัชนีชี้วัดผล และประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บทที่3:ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirementในงานจัดซื้อ

·      คำศัพท์ และคำจำกัดความในระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

·      การคัดเลือก การประเมินผู้ส่งมอบรายใหม่

·      การขึ้นทะเบียนผู้ส่งมอบ

·      การตรวจวัด การตรวจติดตาม และการประเมินผู้ส่งมอบรายปัจจุบัน

·      การตรวจเยี่ยมผู้ส่งมอบ

·      การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจติดตามภายใน

·      การจัดทำรายงานของงานจัดซื้อเพื่อรองรับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

·      สิ่งจำเป็นของงานจัดซื้อที่ควรรับหลังจากการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

บทที่4:การจัดทำระบบเอกสาร Documentation Systemในงานจัดซื้อ

·      ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำระบบเอกสาร

·      ประเภทของเอกสารในงานจัดซื้อ ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·      การจัดทำเอกสารคุณภาพและการควบคุมเอกสารในงานจัดซื้อ

บทที่5:การสร้างผลกำไร + จุดแข็ง + ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

·      จะสร้างผลกำไรจากงานจัดซื้อได้อย่างไร

·      เทคนิคการลดต้นทุนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

·      จุดแข็งของงานจัดซื้ออยู่ที่ไหน

·      เทคนิคการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจจากงานจัดซื้อ

บทที่6:โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวให้ทันด้วยการจัดซื้อยุค4.0

·      การบริหารงานจัดซื้อด้วยการใช้ประโยชน์จาก IT

·      การใช้โซเชียลในงานจัดซื้ออย่างมีศักยภาพสูงสุด

·      การจัดซื้ออย่างทันสมัยในยุคออนไลน์เฟื่องฟู

·      การบริหารงานจัดซื้อของธุรกิจ SMEในยุค4.0

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 6 ชั่วโมง เวลา09.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ   วันพฤหัสบดีที่29 กันยายน2565

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา            2,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 464 ครั้ง