Online Training : การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

25 กุมภาพันธ์ 2566

ในการการจัดการการขนส่ง (Transportation Management)ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation)การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication)การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Supply chain concept)การสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างกัน (Team relationships)และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เทคโนโลยีและกลยุทธ์การขนส่ง

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า โดยวิเคราะห์เจาะลึกทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้น พร้อมตีแผ่เทคนิคด้วยตัวอย่างจากประสบการณจริงในวงการโลจิสติกส์ สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

เนื้อหาการอบรม

1.ความหมายและข้อแตกต่างของTransportation, LogisticsและSupply Chain Management

2.หลักการบริหารการขนส่งTransportation Management

3.รูปแบบของการขนส่งTransportation Modes

4.การวางแผนการขนส่งล่วงหน้า

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง

6.ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าTransportation Costs

7.กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง

8.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง

9.ดัชนีชี้วัดคุณภาพระดับการให้บริการKPI - Key Performance Indicator

10.ศูนย์กลางกระจายสินค้าและคลังสินค้า

11.การบริหารการขนส่งสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

12.การมีจิตใจในการให้บริการที่ดีService Mind

13.อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ

14. Case Study

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว

 

กำหนดการ     วันเสาร์ที่25 กุมภาพันธ์2566

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                       

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัวสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กุมภาพันธ์ 2566 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 268 ครั้ง