Online Training : กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการต

22 ธันวาคม 2565

หลักการและเหตุผล

การนำเข้าหรือการส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร การเปลี่ยนแปลงของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก นำผ่าน หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง การคำนวณภาษีอากร การกำหนดราคาศุลกากร การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ความผิดและแนวทางการเปรียบเทียบระงับคดีในชั้นศุลกากรโดยไม่ต้องนำคดีไปฟ้องศาล แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวัง และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร

4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและการเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด

5.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

 

หัวข้อการสัมมนา

1.   บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก นำผ่าน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.   บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากร

3.   บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร การใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากร

4.  การเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ความผิด ความรับผิด โทษตามกฎหมายศุลกากร และแนวทางการเปรียบเทียบระงับคดีในชั้นศุลกากรโดยไม่ต้องนำคดีไปฟ้องศาล

5. แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวัง และกรณีศึกษาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ การนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 6 ชั่วโมง เวลา09.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

ดร. ฉัตรพล มณีกูล

 

กำหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา             2,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                       

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร. ฉัตรพล มณีกูลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 146 ครั้ง