Online Training : ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

28 มกราคม 2566

ความสำคัญ

เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

 

สิ่งที่จะได้รับจาการเรียนรู้

ทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

-ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย

-การเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ

-การเตรียมความพร้อมของรถ

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งทางบก

-ระบบGPSและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการยอมรับจากกรมขนส่งทางบก

-การขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

-การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติและฉุกเฉิน

-การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า

-การขับรถประหยัดน้ำมัน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว

 

กำหนดการ   วันเสาร์ที่28 มกราคม2566

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัวสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มกราคม 2566 13 : 00 - 16 : 00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 79 ครั้ง