Online Training : เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

12 ธันวาคม 2566

องค์กรที่มีการนำระบบการบริหารคุณภาพISO9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร จะต้องดำเนินการตรวจติดตามภายในInternal Auditตามข้อกำหนด 9.2 เพื่อเป็นการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการนอกจากนี้องค์กรจะต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก Certifiedเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรได้มีการดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO9001:2015 หรือไม่เพียงใด หากพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญจากการตรวจติดตามภายใน จะต้องมีการออกเอกสารCARเพื่อให้กระบวนนั้นๆ ทำการแก้ไขปรับปรุง แต่ถ้าพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญจากผู้ตรวจประเมินภายนอกCertifiedก็จะต้องมีการออกNC MajorและNC Minorเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

ดังนั้น หลักสูตร "เทคนิคการเขียนตอบNC - CARอย่างมีประสิทธิภาพ" จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทของNCและCARเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการเขียนตอบ CARที่ได้รับจากการตรวจติดตามภายใน และเทคนิคการเขียนตอบทั้งNC Major, NC Minorที่ได้รับจากผู้ตรวจประเมินภายนอกCertifiedได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพอย่างครบถ้วน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.     เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทและลำดับชั้นของNC -CARเข้าใจเทคนิคและวิธีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสำหรับ NC - CARแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

2.      เพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคการเขียนตอบNC - CARอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนตอบNC - CARได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินจากภายนอกCertifiedหรือInternal AuditorยอมรับการตอบสำหรับNC - CARในทุกประเด็น สามารถทำการปิดNC - CARได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้องค์กรสามารถผ่านทั้งการตรวจติดตามภายใยและการตรวจประเมินจากภายนอกด้วยความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพอีกด้วย

 

หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่ 1: การตรวจติดตามภายในInternal Audit

·      ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ว่าด้วยเรื่องการตรวจติดตามภายใน

·      เหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·      หลักเกณฑ์สำคัญในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

·      หัวใจหลักในการจัดทำ Audit Check Listที่ดี

·      เกณฑ์ในการตัดสินใจออก CAR - PARในการตรวจติดตามภายใน

·      วิธีเขียนใบCAR - PARที่ถูกต้องครบถ้วน

บทที่ 2: เทคนิคการเขียนตอบCAR - PARจากการตรวจติดตามภายใน

·       Key Factorsปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาก่อนการตอบCAR - PAR

·      องค์ประกอบสำคัญในการเขียนตอบ CAR - PAR

·      เทคนิคในการเขียนตอบ CAR - PARอย่างมีประสิทธิภาพ

·      หลักเกณฑ์ในการปิด CAR - PARที่ถูกต้อง

·       Workshop#1 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อทำการวิเคราะห์ประเด็นCAR - PARที่ได้รับจากการตรวจติดตามภายใน และทำการเขียนตอบCAR - PARให้ครบถ้วน ถูกต้องและตรงประเด็นตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ

บทที่ 3: การตรวจประเมินจากภายนอกCertified Body

·      หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินจากภายนอกของ Certified

·      รูปแบบและวิธีการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินจากภายนอกที่ต้องรู้

·      ตัวอย่างแผนการตรวจประเมินจากภายนอก Certified

·      เทคนิคในการเตรียมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก

·      เคล็ดลับในการตอบระหว่างการตรวจของผู้ตรวจประเมินจากภายนอก

บทที่ 4: ประเภทของNCในการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก

·      ประเภทและลำดับชั้นของ NCในการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก

·      วิธีการตีความรายงานผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก

·      เทคนิคในการดำเนินการสำหรับ NCแต่ละประเภท

·      เทคนิคการเขียนตอบ NCอย่างมีประสิทธิภาพให้ครบทุกประเด็นตามข้อกำหนด

·      ระยะเวลาในการตอบ NCและการติดตามผล

·       Workshop#2 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อทำการวิเคราะห์ประเด็นNCที่ได้รับจากการตรวจประเมิน ทำการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และจัดทำรายงานเพื่อตอบประเด็นNCเพื่อส่งรายงานไปยังผู้ตรวจสอบภายนอก

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.  QMRตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCCเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

2.  ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก,ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

3.  หัวหน้างานฝ่าย,ซุปเปอร์ไวเซอร์,โฟร์แมน,ลีดเดอร์  

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.   เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ   วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

 

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 ธันวาคม 2566 13.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 352 ครั้ง