Online Training : เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร

13 มิถุนายน 2566

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งและสามารถก้าวสู่อันดับต้นของสายธุรกิจนั้น องค์กรต้องมีการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกระดับมีค่านิยมในการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งปลูกฝังการรับรู้และความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม เพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กร

       

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิคที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน อาทิ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมาย ทักษะการวิเคราะห์เป้าหมาย และทักษะการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์เป้าหมายของตนเอง เป้าหมายของผู้อื่น และเป้าหมายขององค์กรได้

3.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทพชำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกัน

ปรับMindการทำงานร่วมกัน

หัวใจสำคัญในการทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันด้วยหลัก5

Workshopความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์

เรียนรู้ความแตกต่างของมนุษย์

เทคนิคการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน

เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

Workshopวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์5 ระดับ

เรียนรู้ความแตกต่างของมนุษย์

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์6 STEP

Workshopทำลายกำแพงความคิดด้วย7B

บทสรุป

กุญแจสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกัน

อุปสรรคในการทำงานร่วมกัน

สรุปหัวใจสำคัญในการทำงานร่วมกัน

สร้างความตระหนักการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

ถาม-ตอบ

Workshopวิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย ในการทำงานร่วมกัน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ   วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มิถุนายน 2566 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 108 ครั้ง