Online Training : การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (DOM)

19 เมษายน 2567

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ และเติบโตในสายอาชีพ ต้องมีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ดังนั้น ความสามารถในด้านการจัดการงานประจำวัน เพื่อให้ งานลุล่วง และบรรลุเป้าหมายได้ต้องหัวหน้างานควรมีทักษะหลัก เช่น การวางแผน การสื่อสาร การมอบหมาย การควบคุม การติดตามงาน การแก้ปัญหา การรายงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

        

ด้วยเหตุนี้ หัวหน้างานจึงต้องเรียนรู้ทักษะการบริหารงานเหล่านี้ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการ งานต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กร และหน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายไว้

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เรียน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

2.เพื่อให้ผู้เรียน สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

 

หัวข้ออบรม

·         หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Role and Responsibility)

·         การจัดการงานประจำวัน (Daily Operation Management)

·         การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

·         ภาระงานของหัวหน้างานที่รับผิดชอบประจำวัน (Daily Accountability Process)

·         งานประจำวันของหัวหน้างาน (Leader Standard Work)

·         การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Problems Solving)

·         การสร้างวินัยให้ตนเอง (Discipline)

·         จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (รู้เขา รู้เรา)

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.  เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

 

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

สถานที่       Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 เมษายน 2567 09.00 - 12.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 062-3155283, 02-1579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 22 ครั้ง