Online : แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

29 ตุลาคม 2565

ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างในการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทที่ใช้บริการรถขนภายนอก (outsource)เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง ราคาน้ำมัน การบริหารจัดการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น หากว่าเราไม่สามารถรู้วิธีในการลดต้นทุน หรือบริหารจัดการที่ดีพอ ก็จะเป็นภาระหรือปัญหาให้กับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า       

 

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

üทราบถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าและขั้นตอนในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบ

üทราบถึงหลักการควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง

üทราบถึงหลักการในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานขับรถ

üทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา

üทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource)ในราคาที่ถูกและการบริหารจัดการ

üทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน

üการจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และการจัดทำใบคุม

üทราบถึงแนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน

üแนวทางในการประเมินขนส่ง

üทราบถึงการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่งKPI

üหลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

üทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

üความสำคัญการขนส่งสินค้า และการควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน

üการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง

üแนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด

üการตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

üวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน

o  รถกรณีปกติ

o  รถกรณีกะทันหัน

o  รถกรณีพิเศษ

üแนวทางในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง

üวิธีการคัดเลือกหาOutsourceการบริหารการจัดการ และการทำสัญญา

üการตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

üแนวทางในการประเมินขนส่ง และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งเพื่อทราบต้นทุน

üหลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน

üการวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจำทำKPIพร้อมตัวอย่างและหลักการคิด

üปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

 

กำหนดการ   วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

 (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธีสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 ตุลาคม 2565 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 320 ครั้ง