On-Site Training : การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

22 กุมภาพันธ์ 2567

บทนำ

          หลักสูตร "การจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015"นี้ เป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะกรรมการ คณะทำงานและบุคลากรในองค์กร ให้สามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในแต่ละข้อสำหรับทุกกระบวนการ ทั้งยังเป็นการรวบรวมและสรุปรายการเอกสารที่ต้องจัดทำตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารแต่ละกระบวนการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

          1.เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

          2.เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

          3.เพื่อให้สามารถใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ในการฝึกอบรมและสอนงานแก่พนักงานใหม่ในการทำงานแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดโอกาสในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่1:เอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·      ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ

·      ความหมายและความสำคัญของเอกสารสารสนเทศ

บทที่2:การจัดทำเอกสารสารสนเทศตามระบบ ISO 9001:2015

·      คู่มือคุณภาพQuality Manual

·      ระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure

·      วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction

·      แบบฟอร์มForm

·      เอกสารสนับสนุน Support Document

บทที่3:การจัดทำเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

·      การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในภายนอก Internal & External Factors

·      การวิเคราะห์ SWOT Analysis

·      วิสัยทัศน์และพันธกิจ Vision & Mission

·      นโยบายคุณภาพQuality Policy

·      ผังองค์กรOrganization Chart

·      ผังกระบวนการธุรกิจ Business Process Chart

·      ตารางวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

·      เอกสารกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·      ใบติดตามผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Monitoring & Measurement

·      แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

·      แผนการฝึกอบรมประจำปี Training Plan & Training Action

·      เอกสารการประเมินผลการฝึกอบรม Training Evaluation

·      เอกสารบันทึกการฝึกอบรม Training Record

·      แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Plan

·      เอกสารบันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Record

·      เอกสารบันทึกการสื่อสาร Communication Record

·      ทะเบียนรายชื่อเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Master List

·      ทะเบียนรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Holder List

·      ใบDAR,ตารางควบคุมบันทึกคุณภาพ, Revision Record

·      ใบCAR/PAR, CAR Log

·      เอกสารการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ Supplier ion

·      เอกสารการตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน Supplier Evaluation

·      ทะเบียนผู้ขายApproved Supplier Lists

·      แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction

·      แผนการตรวจติดตามภายใน Internal Quality Audit

·      ทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

·       Audit Check Listในการตรวจติดตามภายใน

·      วาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·      บันทึกการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Report of Management Review

 

วิธีการฝึกอบรม

1.     บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างเอกสารประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

2.      Workshopลงมือปฏิบัติจริง

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซอย 15

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 กุมภาพันธ์ 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 062-3155283, 02-1579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 472 ครั้ง