On-Site Training : การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0

17 กุมภาพันธ์ 2567

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน

 

การเก็บสต็อกไว้มากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเก็บสต็อกน้อยเกินไปทำให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทำให้เสียโอกาส และเสียลูกค้า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้อง และไม่รู้วิธีป้องกัน ก็เกิดปัญหาซ้ำซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

หัวหน้าคลังสินค้า  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์การ

 

หัวข้อการฝึกอบรม  (พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

-ทำไมต้องมีคลังสินค้า

-วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

-การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า

-ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ

-ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต็อกสินค้าแบบมืออาชีพ

-สิ่งสำคัญในการจัดการสต็อก

-ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต็อก

- ABC Analysis / Pareto's 80/20 Rule

การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

-การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

-การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

-การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

-เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

-การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ

+ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

+ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า

+หลักการUse of Cube

+การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

+วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

-แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

+ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า (การรับ,การจัดเก็บ,การเลือกหยิบ,การเติมเต็มสินค้า&การจ่าย)

+หลักการLength of Flow

-หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

-เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

+ Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

-หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

-จ่ายแบบUPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

- การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Warehouse Management System (WMS)

- WMS - IT Infrastructure

- WMS - Real Time Radio Frequency / Barcode

-กรณีศึกษาการใช้WMSในงานจริง

การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

-เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต็อก

-วิธีการวัดความแม่นยำจากการตรวจเช็ค

-การนำInventory Tagมาช่วยในการเช็คสต็อก

เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

-วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)

-วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่งDiscrepancies

วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

 

อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,300 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ4,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจรสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 กุมภาพันธ์ 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 062-3155283, 02-1579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4300 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 318 ครั้ง