KEY PERFORMANCE INDICATOR SETTING WORKSHOP

23 พฤษภาคม 2567

หัวข้อการเรียนรู้

+ ทำไมเราจึงจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) และนำมาใช้งานได้อย่างไรบ้าง ?

+ แนวคิดเกี่ยวกับชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
 - ความสำคัญของตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
 - PIs (Performance Indicators) และ KPIs (Key Performance Indicators) ต่างกันอย่างไร
 - ประเภทของตัวชี้วัดผลงาน
      > Leading Indicators
      > Lagging Indicators
 - รู้จักตัวชี้วัดผลงานหลัก KPIs สามระดับ
      > KPIs ระดับองค์กร
      > KPIs ระดับหน่วยงาน / ทีมงาน
      > KPIs ระดับบุคคล
 - แนวคิดการกำหนดเป้าหมายผลงานระดับองค์กร
      > เป้าหมาย 4 ด้านตามมุมมอง Balanced Scorecard
      > เป้าหมายด้านหลักที่หลายองค์กรนิยม (เพิ่มรายได้, ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย, ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ/กระบวนการ ทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น)
 - การเชื่อมโยง KPIs ขององค์กรกับ KPIs ของหน่วยงานและตำแหน่งงานระดับ ต่างๆ
 - การใช้ KPIs กับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
 - ข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับกำหนดตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลัก

+ แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ KPIs ระดับองค์การ
 Workshop (1) : ทบทวน Vision, Mission เพื่อระบุ KPIs ระดับองค์กร

+ แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ KPIs ของหน่วยงานที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องกับ KPIs ระดับองค์กร

Workshop (2) : ทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงาน (Function Description) และ กำหนด “ปัจจัยหลักชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Success Factors : KSF) เพื่อนำไปสู่การกำหนด KPIs
 + การจัดทำ KPIs จากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
 + แนวทางการเลือก PIs มาเป็น KPIs ในการประเมินผลงาน
 + เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้ SMARTs และทำให้เกิดการยอมรับในพนักงานทุกคน
+ แนวทางการจัดทำ KPIs ที่แชร์ความรับผิดชอบของหลายฝ่าย
+ การจัดทำ KPIs Dictionary พร้อมตัวอย่างและแนวทางการปรับใช้ในองค์กร
 Workshop (3) : การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) ระดับหน่วยงานและระดับ บุคคล

+ ปัญหาของการกำหนด KPIs และข้อควรระวังสำหรับการนำเอาระบบการชี้วัดผล งานมาใช้ โดยถาม-ตอบปัญหาที่มักพบในองค์กรและแนวทางแก้ไข เช่น
 - พนักงานระดับใดควรต้องรับ KPIs ระดับองค์กร
 - ทำ KPIs ปีแรก ควรกรระจายลงไปถึงระดับบุคคลเป็น Individual KPIs เลยหรือไม่
 - KPIs หน่วยงานขัดแย้งกัน ควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
 - ควรประเมินผลงานโดยใช้ KPIs ควบคู่กับการประเมิน Competency หรือไม่
 - ประเมินผลงานมาแล้วก้อตัดโควตาเกรด เลยไม่รู้จะประเมินผลงานไปเพื่ออะไร !!!

+ สรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการภายหลังการเรียนรู้เพื่อให้จัดทำ KPIs ต่อยอดใช้ได้จริงในองค์กร

วิธีการเรียนรู้
** การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
** การบรรยายอย่างย่อ
** การเล่าและอธิบายกรณีศึกษางาน HR
** การระดมสมอง การนำเสนอรายกลุ่มพร้อมคำแนะนำ
** การถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำ
** ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Novotel bangkok สุขุมวิท 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 พฤษภาคม 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 066 0009 , 089 677 6047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 37 ครั้ง