HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

26 มกราคม 2566

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00น. (ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


" การเขียนแผน เพื่อจัดทำรายงานด้านHRผ่านมุมมองจาก Professional HR "

หลักการและเหตุผล

         เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสำเร็จของธุรกิจนั้น ย่อมต้องมาจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรให้คุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในทรัพยากรนั้นก็คือ ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร

          Professional HR หลาย ๆ ท่านอยู่ในช่วงการปรับตัวให้เป็น Business Partner ขององค์กร นอกเหนือจากมุมมอง แนวคิดต่าง ๆ ของ Business Partner แล้ว ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ แนวคิด ผ่านรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเกี่ยวกับ Performance, มิติเกี่ยวกับ Cost, มิติเกี่ยวกับQuality, มิติเกี่ยวกับ Engagement

          ดังนั้นผู้บริหารทุกหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ ตรวจสอบและติดตาม (monitor) HR reports, KPIs, เช่น Turnover Rate, Talent Matrix, Engagement Rating เพื่อการตัดสินที่สำคัญทางธุรกิจ

Key Contents

อะไรคือการจัดทำ HR Dashboard และ HR Report แบบมืออาชีพ
เขียนรายงานด้าน HR อย่างไรให้สมกับเป็น Business Partner
การจัดเตรียมและบริหารข้อมูลHRที่ดี ก่อนจะนำไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
โครงร่าง และการจัดทำHR Reportsอย่างเป็นขั้นตอน
7 HR Metrics / Reports ที่สำคัญทางธุรกิจและคน HR ต้องรู้ พร้อมวิธีการคำนวณ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านHR (HR Analytics) ผ่านมุมมองในมิติต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างสูงสุด
ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงานด้าน HR ที่ดี

Key Benefits
1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Reports ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร
2. สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่าง ๆ ได้ ที่ HR ควรสังเกตเห็น
3. เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่าง ๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Reports ที่ดี
4. ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Reports ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริง

      สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/767/hr-reports-as-a-tool-to-optimize-business-performance/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

HR ผู้บริหาร ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร
ผู้อำนวยการ Learning & Development บริษัท PricewaterhouseCoopers Ltd
ผู้อำนวยการ (Vice President) ฝ่ายการพัฒนาบุคลากร ธนาคารเอเชีย
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท GE Capital (Thailand) จำกัด
อาจารย์พิเศษ NIDA จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 มกราคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1738 ครั้ง