Effective QCC Activity for Quality Control

24 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

-เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมQCCอย่างถูกต้อง
-ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC
-ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story
 -เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action

เนื้อหาหลักสูตร (พอสังเขป)
-หลักการพื้นฐาน แนวคิด และเทคนิคขั้นตอนกิจกรรมQCC
-การทำกิจกรรมกลุ่ม "คิวซีเซอร์เคิล"
-เทคนิคQCกับมาตรฐานการทำงาน
-การนำเครื่องมือมาใช้แก้ไขปํญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
-การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 7ขั้นตอน
-ตัวอย่างกิจกรรมQC
-เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำ QCรวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
- Workshopกิจกรรมกลุ่มQCC

วิธีการเรียนรู้
 -บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
 - Workshopกิจกรรมกลุ่ม QCC

 

รายละเอียดหลักสูตรQCC

หลักสูตรเดือนมิถุนาย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Rembandt Hotel สุขุมวิท 18

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มิถุนายน 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 066 0009 , 089 677 6047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 196 ครั้ง