Effective QCC Activity for Quality Control

25 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
- ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC
- ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story
- เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action

เนื้อหาหลักสูตร (พอสังเขป)
- หลักการพื้นฐาน แนวคิด และเทคนิคขั้นตอนกิจกรรม QCC
- การทำกิจกรรมกลุ่ม “คิวซีเซอร์เคิล”
- เทคนิค QC กับมาตรฐานการทำงาน
- การนำเครื่องมือมาใช้แก้ไขปํญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
- การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 7 ขั้นตอน
- ตัวอย่างกิจกรรม QC
- เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำ QC รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
- Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC

วิธีการเรียนรู้
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCCคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Rembandt Hotel สุขุมวิท 18

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มิถุนายน 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 066 0009 , 089 677 6047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 29 ครั้ง