EFFECTIVE Training and Development Road map & IDP Implemmentation

4 มิถุนายน 2567

หัวข้อเรียนรู้และฝึกอบรม : (เวลา 09.00-16.00 น.)
 + การพัฒนาบุคลากรและเป้าหมายขององค์กร
 + การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 - เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Road Map - TDRM) คืออะไร และจำเป็นอย่างไร
 - ตัวอย่างของ TDRM ขององค์กรชั้นนำ
 - โครงสร้างของ TDRM ที่องค์กรชั้นนำจัดทำ
 - บุคคลที่ต้องรับผิดชอบกับการทำ TDRM
 - ปัญหาของการจัดทำ TDRM จากประสบการณ์วิทยากร
 - ทบทวนเรื่องสมรรถนะ (Competency) และตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix) และ การนำมาใช้เพื่อจัดทำ TDRM
 - การนำเอาสมรรถนะ (Competency) มาใช้จัดทำ TDRM พร้อมตัวอย่าง
      + TDRM ส่วนที่เป็น Core Competency
      + TDRM ส่วนที่เป็น Managerial / Leadership Competency
      + TDRM ส่วนที่เป็น Functional / Job Competency
 - การนำเอาตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix) มาใช้จัดทำ TDRM พร้อมตัวอย่าง
 - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำ TDRM ส่วนที่เป็น Core Competency และ Managerial / Leadership Competency ตามโจทย์ตัวอย่าง พร้อมวิทยากรแนะนำ (งานมอบหมาย)

+ การพัฒนาบุคลากรเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
 - ความจำเป็นจึงต้องพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
 - การพัฒนาบุคลากรเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ตามสมรรถนะ (Competency) และตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix)
 - ทบทวนเรื่องการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) แบบ 70: 20: 10 หรือแบบ 3 E
 - แนวทางจัดการเรียนรู้สำหรับ IDP ตามแบบ 70: 20: 10 หรือแบบ 3 E พร้อมตัวอย่างการกำหนด

กิจกรรมการเรียนรู้
 - การนำผลการประเมินจากระบบสมรรถนะ (Competency) และตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix) มาใช้กับการจัดทำ IDP
 - การกำหนดแนวทางการประเมินและติดตามผลการพัฒนาตาม IDP
- ฝึกปฏิบัติ : จัดทำ IDP ของหนึ่งตำแหน่งงานตามที่มอบหมาย พร้อมวิทยากรแนะนำ

+ สรุปการเรียนรู้ พร้อมข้อแนะนำในการจัดทำ TDRM และ IDP ในองค์กรให้ได้ผลคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Rembandt Hotel สุขุมวิท 18

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 มิถุนายน 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 066 0009 , 089 677 6047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 53 ครั้ง