DISC สำหรับหัวหน้างาน (DISC Model for Leadership)

18 เมษายน 2566


วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน -DISC Model

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ช่วยค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้นำที่ดี ให้มีภาวะของผู้นำ

3.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

 4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลัก

ของDISC

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วม และสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ "ตัวตน" ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง ด้วยDISC Model อีกทั้งสามารถ

    นำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและ  การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

·       หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยDISC Model

§ แนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และการแสดงออก

§ ความหมายของD-I-S-Cและความสำคัญในการเข้าใจเรื่องD-I-S-C

§ ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ

§ ศึกษากรณีศึกษาของบุคคลต่างๆ กับพฤติกรรมการแสดงออกของเขา

§ สาเหตุของความแตกต่างของมนุษย์

§ การสำรวจบุคลิกความแตกต่างของพฤติกรรมแต่ละคน

§ การค้นหาความแตกต่างของแต่ละคน

§ การสื่อสารและการแสดงออกของคนในแต่ละประเภท

§ การประยุกต์ใช้D-I-S-Cกับอิริยาบถของการทำงาน

§ การจัดทำWork Shop

·       ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

§  ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

§  ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment-Your)

§  รู้จัก เข้าใจคุณลักษณะบุคคลใน4 มิติ (DISC Model)

§  เรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล :Workshop

§  การอ่าน/วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้อื่น (Reading Others) จากการฟัง /สังเกต

§  เทคนิคการสื่อสาร บริหาร ประสานงานกับบุคคลแต่ละคุณลักษณะ :Workshop

·       Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

·       Achievement Motivation(แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

·       Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

§ มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others)

§ มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

§ สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

§ กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

§ มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

§ สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

·       Continuous Learning(การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

·       Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 เมษายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 44 ครั้ง