Coaching & Performance Feedback for Supervisor

10 ตุลาคม 2566

Coaching & Performance Feedback for Supervisor
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


" หนึ่งในบทบาทที่สำคัญยิ่งของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องสอนงาน
และประเมินงานทีมงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน
"

 

หลักการและเหตุผล

          ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทั้งหลายจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การสอนงาน การสร้างบรรยากาศที่จะช่วยให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ต้องถือเป็น ความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสอนงานให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการทำงาน ตรงตามสมรรถนะการทำงานที่องค์กรคาดหวังไว้ และให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

     ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

     ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การฝึกทักษะ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่หัวหน้างาน ในฐานะที่เป็นผู้บริหารซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้อง โดยใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching)และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน (Performance Feedback)ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

Key Contents

♟ บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

        Coaching Principle: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานอย่างได้ผล

        Coaching Mindset: กรอบความคิด/ทัศนคติ และความเชื่อของผู้สอน

        Coaching Competency: ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่โค้ชจำเป็นต้องมี

        Coaching Analysis: วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ/เป็นจุดแข็ง จะนำไปสู่การพัฒนาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสอนงาน/เป็นจุดอ่อนจะนำไปสู่การแก้ไขป้องกัน

        Coaching Model: เตรียมความพร้อมในการสอนงาน จัดทำแผนการสอนงาน และประเมินผลการสอนงาน

♟ วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)

♟ การระบุและสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนักงาน (Key Result Area and Key Performance Indicator KRA & KPI) เพื่อสร้างคุณค่าต่อการประเมินผลงาน

♟ การให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

♟ เทคนิคสนับสนุนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน

♟ เทคนิคการชมเชยเทคนิคการให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์, เทคนิคการใช้คำถาม

♟ กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน ขั้นตอน

                    1. ขั้นเตรียมการ

                    2. ขั้นเริ่มสนทนา

                    3. ขั้นแจ้งผลการปฏิบัติงาน

                    4. ขั้นจบการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

                    5. ขั้นติดตามความคืบหน้า

♟ ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ การทำงานแก่พนักงาน

 

Key Benefits

1. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน

2. เพื่อให้เกิดกระบวนการ Copy คนเก่งขององค์กรหรือบุคคลต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร

3. เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอย่างถูกหลักและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงศิลปะการเป็นหัวหน้างานและจิตวิทยาในการสอนงาน

4. เพื่อสามารถกำหนดประเด็นที่ควรนำมาใช้ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งเกี่ยวกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน และ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/808/coaching-amp-performance-feedback-for-supervisor/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ์
ที่ปรึกษาและผู้เขี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท DHL จำกัด

                           ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเกียรตินาคิน
                           ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1449 ครั้ง