5s & KAIZEN FOR EFFICIENCY IMPROVEMENT

4 มิถุนายน 2567

รูปแบบการเรียนรู้
- ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เข้าอบรมด้วยกัน และผู้เข้าอบรมกับวิทยากร
- อธิบายหัวข้อการเรียนรู้ พร้อมตั้งคำถามให้เกิดข้อคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- สไลด์ประกอบคำบรรยาย เพื่อเกิดเกิดความเข้าใจที่ง่ายและชัดเจน
- แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมระดมสมอง แก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา
- เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน/บริษัท
- ตัวอย่าง การนำเนื้อหาจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน
- เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
- เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส.และไคเซ็น ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ
- เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
- เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าของธุรกิจ
- หัวหน้างาน / หัวหน้าแผนก
- พนักงานระดับปฏิบัติการ
- คณะกรรมการ 5 ส
 - บุคคลทั่วไปที่สนใจคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Rembandt Hotel สุขุมวิท 18

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 มิถุนายน 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 066 0009 , 089 677 6047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 33 ครั้ง