5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (Advance Sale Skills: 5 Steps to Success)

16 มีนาคม 2566

Advance Sale Skills: 5 Steps to Success
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"พิชิตเป้าหมาย ด้วยการขายแบบมืออาชีพ"

หลักการและเหตุผล

         ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป

       หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการในการขาย วิเคราะห์วางแผนการขายให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Sale Persona) ผ่าน 5Advance Sale Steps to success ด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเปิดการขาย ค้นหาความต้องการให้ตรงใจ โน้มน้าวนำเสนอสินค้าและบริการ การขจัดข้อโต้แย้งในการขาย นำเข้าสู่การปิดการขายด้วยการตอกย้ำความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการขาย และสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรยิ่งขึ้น

Key Contents
มุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร?ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)
วิเคราะห์เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกันในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ (Customer Generation) และปรับเทคนิคการขายให้ตอบสนองความแตกต่างของพฤติกรรม
การวิเคราะห์เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการขาย ด้วยSale Persona
กลยุทธ์การขาย ผ่านกระบวนการและเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ 5 ขั้นตอน 5 Advance Sale Skills: Step to Success
      • Relating Skills : Opening (การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเปิดการขาย)
      • Customer Analysis Skills (การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการให้ตรงใจ)
      • Advocating Skills (การนำเสนอขายสินค้าด้วยคุณค่าที่ตรงใจ)
      • Handling Objection Skills (การขจัดข้อโต้แย้งระหว่างการขาย)
      • Service for supporting (การสนับสนุนสร้างความมั่นใจเพื่อให้บริการ)

Key Benefits
1. เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร?ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)
2. สามารถวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเพื่อวิเคราะห์วางแผนการขาย ปรับวิธีการนำเสนอขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เรียนรู้กระบวนการผ่านกลยุทธ์และเทคนิคการขายด้วย5 Advance Sale Steps to
4. เข้าใจและฝึกใช้ทักษะการขายและสามารถนำแนวทางการขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

      สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.085-4858825

Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/772/advance-sale-skills-5-steps-to-success/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.ธวัชชัย โพธาคำ
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะให้กับองค์กรชั้นนำภาครัฐและเอกชน
วิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทางด้านการให้บริการ ทักษะการขาย และการพัฒนาภาวะผู้นำ


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4777 ครั้ง