ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS อบรม 21 ธ.ค.65 อ.พิพัฒน์พล

21 ธันวาคม 2565


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

 

 

ประเด็นการสัมมนา

ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

ความหมายและความสำคัญระหว่าง "ผู้นำ" กับ "ภาวะผู้นำ"

ความแตกต่างระหว่าง "ผู้จัดการที่ดี" กับ "ผู้นำที่ยิ่งใหญ่"

การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำกับการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

เทคนิคการอ่านสไตล์ของลูกน้องและคนรอบข้าง

การแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่พันธะกิจและเป้าหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดค้นความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของผู้นำทีมงานกับการบริหารทีมงาน ประเด็นการจัดการ 3 เรื่อง การวางแผนก่อนการทำงาน (Pre Task Planning Awareness)การสังเกตระหว่างการทำงาน (Observation Intervention Awareness)การบริหารสัมพันธภาพของทีมงาน (Teamwork Relation Awareness)

กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

ความเสี่ยงการทำงาน (Risk)

ความคุ้มค่า คุ้มทุนการบริหารจัดการ (ROI : return on investment)

ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency)กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

ขององค์กร 

ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)

ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOPฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ "ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน"

การสังเกตระหว่างการทำกิจกรรมของทีมโดยแบ่งออกเป็นทีม แล้วทำงานชิ้นเดียวกันให้สำเร็จตามเป้าหมายของงาน ในแต่ละทีมจะพบปัญหา อุปสรรค ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งหัวหน้างานจะต้องใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นฐาน การจัดการความเสี่ยง การป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งระหว่างการทำกิจกรรม อาจพบการทำงานของแต่ละทีมได้ดังต่อไปนี้

การขาดการสื่อสาร และประสานงานที่ดี ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน เกิดความแตกแยกทางความคิด ขาดความสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง โทษกันไปมา

การทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างสุดความสามารถ โดยไม่รู้หน้าที่ของผู้อื่น เหมือนเป็นการทำงานโดยสูญเปล่า เพราะผลผลิตที่ได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น ทำให้องค์กรสูญเสียทั้งเวลาและโอกาส

การขาดความช่วยเหลือ แนะนำ สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่มีความชำนาญอันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การขาดการวางแผน การวิเคราห์งานหรือปรับเปลี่ยน หมุนเวียนหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ ความชอบ ความถนัด ของลูกน้องได้

การค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ควรหาผู้กระทำผิดเป็นอันดับแรก แต่ควรหาวิธีการที่ผิดหรือการลงมือทำที่ผิดพลาดก่อน แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประเด็นเดียวกัน

การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมหากพบข้อผิดพลาดในการทำงาน ควรแสดงความคิดที่ตรงไปตรงมา และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยการแก้ไขปัญหาให้คำนึงถือผลได้ผลเสีย เช่น

บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการปฏิบัติงาน

บุคลากรต้องได้รับความสะดวกสบายจากการปฏิบัติงาน

ลูกค้าต้องได้รับความพึงพอใจจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

องค์กรของเราต้องได้ประโยชน์ไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ


  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0988209929 คุณกุ้ง

  Email: [email protected]

  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  หัวหน้างาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนใจ

  วิทยากร  อาจารย์ ดร. พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง


  สถานที่อบรม (VENUE)

  โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

  วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

  21 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

  จัดโดย

  Tess training
  เบอร์ติดต่อ : 0988209929

  ค่าธรรมเนียม (FEE)

  3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

  ผู้เข้าชม: 150 ครั้ง