ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

27 กันยายน 2565วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล


ประเด็นการสัมมนา

ส่วนที่1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

ความหมายและความสำคัญระหว่าง "ผู้นำ" กับ "ภาวะผู้นำ"

ความแตกต่างระหว่าง "ผู้จัดการที่ดี" กับ "ผู้นำที่ยิ่งใหญ่"

การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำกับการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

เทคนิคการอ่านสไตล์ของลูกน้องและคนรอบข้าง

การแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่พันธะกิจและเป้าหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดค้นความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของผู้นำทีมงานกับการบริหารทีมงาน ประเด็นการจัดการ3 เรื่อง การวางแผนก่อนการทำงาน (Pre Task Planning Awareness)การสังเกตระหว่างการทำงาน (Observation Intervention Awareness)การบริหารสัมพันธภาพของทีมงาน (Teamwork Relation Awareness)

กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

ความเสี่ยงการทำงาน (Risk)

ความคุ้มค่า คุ้มทุนการบริหารจัดการ (ROI : return on investment)

ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency)กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

ขององค์กร 

ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)

ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 568 ครั้ง